Аналіз роботи 

спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №232

"Сіренький зайчик"

за 2016 – 2017 навчальний рік

 

Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 232 «Сіренький зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – СДНЗ № 232) для дітей віком від двох до семи (восьми) років з порушеннями опорно-рухового апарату забезпечує  в своїй роботі  корекцію фізичного розвитку, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, реалізацію  державної політики, виконання державних стандартів дошкільної освіти.

Місцезнаходження СДНЗ № 232: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, буд. 9А.

Засновником (власником) СДНЗ №232 є територіальна громада
м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління СДНЗ
№232 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Територіальний відділ освіти Хортицького району).

СДНЗ № 232 за проектом розраховано на 6 вікових груп, із них – 1 група для дітей раннього віку, 5 груп – для дітей дошкільного віку. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей, з урахуванням побажань батьків. У зв’язку з  проведенням  корекційно-відновлювальної  роботи  з  дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату, приміщення двох вікових груп переобладнано в залу  ЛФК та  фізкультурну  залу.

На кінець травня 2017 року СДНЗ № 232 відвідує 87 дітей, з них: раннього віку – 15 дітей, дошкільного віку – 72 дитини; загальна кількість випускників – 19 дітей, з них: 13 дітей випущено до шкіл району та міста; 6 дітей залишилося в CДНЗ № 232 за висновками протоколів обласної психолого-медико-педагогічної консультації (далі – ПМПК) та 1 дитина знаходиться під соціально-педагогічним патронатом.

Прийом дітей до СДНЗ № 232 здійснюється завідувачем Кончуковською Тетяною Леонідівною на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини; направлення Територіального відділу освіти Хортицького району з встановленим граничним терміном перебування, висновку КЗ «Обласна психолого-медико-педагогічна консультація» ЗОР про необхідність перебування дитини в спеціальній групі; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря; медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Для дітей з інвалідністю додатково подається індивідуальна програма реабілітації.

СДНЗ №232 працює за п’ятиденним робочим тижнем з 12-годинним режимом перебування дітей з 06г.30хв. до 18г.30хв. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Спеціальний дошкільний навчальний заклад № 232 в своїй діяльності керується:

-         Конституцією України;

-         Законом України «Про освіту»;

-         Законом України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);

-         «Положенням про дошкільний навчальний заклад», затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року   № 305 (зі змінами);

-         Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/164;

-         власним Статутом (нова редакція), затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 37 та погодженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 31.10.2016 № 683р;

-         Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки»;

-         Законом України «Про охорону праці»;

-         інших нормативно-правових актів, наказів та рекомендацій центрального органу виконавчої влади.  

Головною метою роботою  СДНЗ №232  є зміцнення  здоров'я,  розвиток  і  формування  особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом   спеціально   організованого   навчально-виховного процесу     у     комплексі     з    корекційно-розвивальною    та лікувально-оздоровчою роботою, збереження, зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, створенню безпечних умов освітньої діяльності. Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді, догляді, оздоровлені дітей створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, а також створення щонайкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей утвердження особистості в різних видах діяльності.

Слід зазначити, що матеріально-технічна та навчально-методична база СДНЗ №232  знаходиться на високому рівні.

В СДНЗ № 232  створені необхідні та сприятливі умови щодо кадрового забезпечення та сприянню підвищення освітнього рівня педагогів, розвитку творчості та креативності педагогів. Вищу освіту мають 11 педагогів (58%), неповну вищу освіту мають 8 осіб (42%). За кваліфікаційним рівнем: вища категорія – 3 особи (16%), І категорія – 2 особи (10%), ІІ категорія 3 особи (16%), тарифний розряд – 10 осіб (52%); мають педагогічні звання  «учитель-методист» – учитель-логопед Костюченко І.С., «вихователь-методист» – Кончуковська Т.Л., Соловйова С.П. Всього педагогічних працівників – 19 осіб, віковий склад – 20-30 років – 4 особи (21%), 30-40 років – 5 осіб (26%), 40-50 років – 6 осіб (32%), 50 і старше – 4 особи (21%).  Медичний персонал СДНЗ № 232 за результатами атестації попередніх років має кваліфікаційну категорію: вищу – 2 особи (1 сестра медична старша,  1 лікар-ортопед). Технічного персоналу – 20 осіб, з них із вищою освітою 4 особи (20%). За вагомі досягнення та сумлінну роботу працівники СДНЗ №232 отримують різні заохочення. За підсумками роботи за звітний період працівниками отримано відзнаки: грамота голови районної адміністрації – 1 особа (сестра медична старша Дорошенко Л.М.), грамотою територіального відділу освіти – 1 особа ( учитель-логопед Костюченко І.С.), подяки територіального відділу освіти Хортицького району – 10 осіб. За 2016-2017н.р.  відсутні вакансії педагогічних та технічних працівників, штатний розпис заповнений штатними одиницями, плинність кадрів відсутня.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в СДНЗ №232 сформований стабільний, працездатний колектив.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом керівника по CДНЗ №232 на початку навчального року. При розстановці педагогічних кадрів враховано: освіта, педагогічний стаж, результати атестації та психологічні особливості працівників. Здійснюється диференційний підхід до молодих спеціалістів та досвідчених педагогів.

         Відповідно до нового Типового Положення про атестацію педагогічних  працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (із змінами) кожні 5 років педагоги проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію. В 2016-2017 н.р. троє вихователів пройшли курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР за напрямом «Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного типу», сестра медична старша з ЛФК та масажу також пройшла курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР за напрямом «Інструктори з лікувальної фізичної культури закладів освіти».

Своєчасно атестаційною комісією було виконано повний обсяг заходів, передбачених нормативними документами. У поточному році в черговому порядку проатестовано 3 педагога. За результатами атестації інструктору зфізкультури Цулі В.В. встановлено І кваліфікаційну категорію, вихователю Гаркуші Я.В. встановлено ІІ кваліфікаційну категорію, вихователю Черняєвій Л.М. присвоєно 11 тарифний розряд.

Атестація проходила у комплексі з роботою, спрямованою на підвищення фахового рівня педагогів і їхньої педагогічної майстерності, базувалась на принципах демократизму, загальності, усебічності, системності, колегіальності, доступності та гласності, самовдосконалення, морального заохочення.

За час атестаційного періоду педагоги, які атестувались показали сучасні форми проведення заходів з дітьми (нетрадиційні заняття з різних видів діяльності, розваги, фізкультурно-оздоровчі заходи, сюжетні прогулянки, організаційні моменти) та форми взаємодії з батьками вихованців (батьківські збори з елементами тренінгу, відкритті пергляди занять, тощо), та приймали активну участь у методичній роботі СДНЗ. Інструктор з фізкультури Цуля В.В. оформила досвід роботи «Використання горизонтального пластичного балету за методикою М.М.Єфіменко в роботі з дітьми, які мають  порушення опорно-рухового апарату» та презентувала в рамках Тижня педмайстерності можливості використання авторського тренажеру М.М. Єфименко «Ритмохід» для інструкторів з фізкультури ДНЗ району. Вихователь Гаркуша Я.В. систематизувала матеріал з розвитку звуковимови дітей та провела для вихователів СДНЗ № 232 показ практичного використання аудио, відео матеріалів, вихователь Черняєва Л.М. презентувала картотеку ігор з лінії розвитку «Дитина в соціумі» для всіх вікових груп. Всі напрацьовані матеріали можуть використовуватись педагогами СДНЗ №232 для удосконалення своєї роботи та урізноманітнення освітньо-виховного процесу.

Процес атестації відповідав чинному законодавству, конфліктних ситуацій не було.

        Методична робота в СДНЗ №232   протягом 2016-2017 на­вчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, оптимізації освітньо-виховного процесу.

Зміст методичної роботи в СДНЗ №232 будується на основі держав­них документів про освіту, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

         Бібліотека методичного кабінету  представлена    програмно-методичною, довідковою, навчальною, дитячою літературою та періодичними виданнями. Увесь матеріал упорядкований за освітніми лініями, актуальними питаннями, що дає змогу педагогам СДНЗ №232 працювати з літературою. Для більш швидкісного знаходження корисної інформації ставимо на меті зробити електрону картотеку та бібліотеку. З метою розширення інформаційного поля методичного кабінету, обміну досвідом будемо надалі поповнювати матеріалами власний веб-сайт СДНЗ №232.

         Поряд з традиційними формами роботи (семінарами, педагогічними радами, колективними переглядами) активно впроваджувались в практику роботи нетрадиційні форми (ділові ігри, семінари-практикуми, методичні посиденьки, творчі звіти, виставки-презентації).

         За результатами опитування найбільш продуктивними формами методичної роботи є семінари-практикуми, виставки-презентації, на яких вихователі оволодівають практичними навичками та мають змогу ознайомитись з досвідами роботи колег.

             Колектив нашого закладу в цьому навчальному році приймав участь у конкурсах різних рівнів та посів переможні місця. У міській фотовиставці «Дизайнерські ідеї оформлення території дошкільного навчального закладу» ми посіли ІІІ місце. Також наш заклад був учасником ІІ обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів/навчально-виховних комплексів «Джерело батьківських знань» та став лауреатом. На День дошкілля у 2016 р. на базі ЗОІППО наш заклад прийняв участь у виставці-ярмарку «Вересневі смаколики» та був відмічений сертифікатом учасника.

Вихователі Гаркуша Я.В., Мозгіна В.В. прийняли участь у дводенному тренінгу «Створення предметно-просторового розвивального ігрового середовища в сучасному дошкільному закладі» який проходив за планом кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР та отримали сертифікати слухачів. Практичний психолог Сизоненко В.Г. є керівником районного методичного об’єднання практичних психологів ДНЗ, членом районної творчої групи практичних психологів, яка працювала за темою «Розвиток соціальних навичок у дітей дошкільного віку».  Вікторія Григорівна брала участь у роботі Міжнародної практичної конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства» і отримала сертифікат, прийняла участь у ІІ Всеукраїнському фестивалі «Простір психолога»  (“PRO-PSI”) на базі Класичного Приватного Університету, пройшла навчання за авторським базовим курсом «Використання асоціативних метафоричних карт в психологічному консультуванні»  та отримала сертифікат.

          Слід відмітити, що в дошкільному закладі існує тенденція до проведення модернізації освітнього процесу та осучаснення дошкільного виховання: забезпечення організації освітнього-виховного процесу та застосування у ньому інноваційно-освітніх програм, вивчення, впровадження та поширення ППД, виховання і оздоровлення дітей та розвитку творчості, креативності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Згідно з річним планом СДНЗ № 232 на 2016-2017 н.р. з педагогами та спеціалістами переглянуто вебінари, організовані цифровим видавництвом MCFR на порталі Педрада: «Організація інклюзивного навчання в умовах навчального закладу» та «Формуємо майстерність вихователя щодо розвитку мовлення дошкільників». Спеціалісти СДНЗ № 232 прийняли участь у перегляді вебінарів: «Невротичні розлади дітей дошкільного віку», «Технологія складання індивідуальної програми розвитку дитини в умовах інклюзивного середовища», «Можливості проекту «Інформаційна система управління освітою (ІСУО)».

         В методичному кабінеті створена медіатека з таких тем та напрямків: безпека життєдіяльності дітей (добірка мультфільмів, презентацій для дітей), авторські технології М.М.Єфіменко «Горизонтальний пластичний балет», «Малі форми фізвиховання», «Театр фізичного виховання» (відео заняття, консультації М.М.Єфіменко та практичні наробки вихователів і інструктора з фізвиховання), «Світ навкруги» (добірка відеопрезентацій та навчальних короткометражних фільмів, тематичних навчальних мультфільмів для дітей з різних розділів програми), «Світ мистецтва» в кабінеті музичного керівника, (збірки українських народних  та дитячих пісень, збірки класичної музики, збірки музичних казок, відео презентації для дітей, музичні дидактичні ігри), на вікових групах в наявності дібрані практичним психологом добірки аудіо матеріалів для проведення релаксацій та активізації дітей на заняттях, супроводу різних видів дитячої діяльності впродовж дня, записи аудіофізхвилинок, відеофізхвилинок; у інструктора з фізвиховання підібрано музичний супровід ранкових гімнастик та фізкультурних занять; в кабінеті практичного психолога дібрано багатий матеріал релаксаційної музики для супроводу корекційних та профілактичних занять з дітьми, збірка мультфільмів, спрямованих на формування навичок спілкування між дітьми, відео презентації для використання кольоротерапії, тематичні відеоматеріали для зняття психоемоційної напруги у дітей та дорослих. Надалі триває робота над створенням картотеки медіа-фонду методичного кабінету.

         Проте особливу увагу слід приділити створенню сприятливих умов для професійного зростання та іноваційного мислення педагогів, активізації роботи з сім'єю, з навчання педагогів елементам самоаналізу за результатами якого здійснювати подальшу роботу.

В CДНЗ №232 забезпечено умови для творчого зростання, для реалізації педагогами своїх професійних інтересів і можливостей, досягнення високого рівня реалізації стандартів дошкільної освіти. Впродовж багатьох років СДНЗ №232 є базовим закладом для проходження педагогічної практики студентами комунального вищого навчального закладу «Запорізький педагогічний коледж». Педагогічні колективи співпрацюють в тісній взаємодії та створюють сприятливі умови для проведення педагогічної практики та практичних занять студентів.

         Вихователем-методистом було організовано роботу із самоосвіти педагогів. Тематика індивідуальних тем самоосвіти визначаєть­ся самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та профілю роботи групи, на педгодинах педагоги ділились набутими знаннями, обговорювали новинки методичної літератури, преси; підвищували професійний рівень шляхом відвідування районних методичних об’єднань, майстер-класів.

На початку року було проведено анкетування педагогів з метою визначення рівня професійних можливостей та підготовленості педагогів до навчального року. За результатами анкетування впродовж навчального року надавались індивідуальні консультації з питань планування занять, організації режимних моментів, проведення роботи з батьками вихованців.

Вихователі зі стажем і досвідом роботи впродовж 2016-2017 навчального року охоче ділилися з колегами своїми знаннями під час проведення  колективних переглядів за тематикою річних завдань та під час взаємовідвідувань різних видів організованої діяльності педагогів з дітьми.

Для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів своєчасно виписувались наступні періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист», «Музичний керівник», «Психолог: дитячий садок», «Техногенна та пожежна безпека», «Медсестра дошкільного закладу», «Санітарний вісник».

Освітньо-виховний процес в CДНЗ №232 «Сіренький зайчик» визначається листами, затвердженими Міністерством освіти і науки України,  завданнями річного плану роботи, Базовим   компонентом дошкільної освіти та реалізується через виконання завдань освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», програми «Оберіг» (для групи раннього віку), спеціальної Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату та інших додаткових та парціальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу.

План роботи на навчальний рік складається сумісно завідувачем з  вихователем-методистом, схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем та погоджується начальником територіального відділу освіти Хортицького району.  Роботу колективу  спрямовано  на виконання пріоритетних завдань, що реалізується через різні форми роботи: педагогічні ради, семінари-практикуми, круглі столи,  колективні перегляди, консультації, виставки-презентації, роботу з батьками.  Науково-методична база закладу щорічно поповнюється новинками методичної літератури, періодичними виданнями, наочними посібниками за рахунок благодійного фонду «Розвиток». Методичний кабінет має достатню базу для забезпечення якості освітньо-виховної роботи з дітьми (перспективне та календарне планування роботи вихователів та спеціалістів, розробка конспектів занять до різних розділів програми, пакет документації практичного психолога СДНЗ № 232, сценарії свят та розваг).

Надбанням дошкільного навчального закладу є скарбничка перспективних педагогічних досвідів, узагальнених педагогами  CДНЗ № 232:

-          « Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій» (вихователь Кіріченко Н.Г.);

-         «Корекція звуковимови у дітей із стертою формою дизартрії засобами артикуляційної гімнастики та логопедичного масажу»   (учитель-логопед, Костюченко І.С.);

-         «Система оздоровчої та корекційно-профілактичної роботи з дітьми з вадами опорно-рухового апарату» (вихователь   вищої  категорії Кончуковська Т.Л.);

-         «Масаж з  дітьми  з  ДЦП» (учитель-логопед, Костюченко І.С.);

-         « Система  корекційних  вправ  з  фітболами» (сестра  медична  з  ЛФК Дієва О.В.,учитель-  логопед Костюченко І.С., практичний психолог  Сизоненко В.Г.);

-         «Казкотерапія   у  роботі  з  дітьми з вадами  опорно- рухового  апарату» (вихователь  зі  званням  «вихователь-методист» Соловйова.С.П.)

-         «Психологічне забезпечення освітнього процесу спрямованого на формування здоров’язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку з порушенням  опорно – рухового   апарату» (практичний психолог Сизоненко В.Г.)

Всі досвіди мають в додатках апробований практичний матеріал для використання в педагогічній роботі.

          Впровадження передового педагогічного досвіду, іноваційних педагогічних технологій  має свій позитивний вплив на рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників.

Впродовж звітного періоду педагогічним колективом СДНЗ №232 впроваджено в корекційно-відновлювальну роботу з дітьми технології арт-терапії (пісочну та крупотерапію, елементи казкотерапії, ігротерапії, біоенергопластику).

Робота педагогічного колективу була спрямована на вирішення річних завдань, створення освітнього середовища, яке сприяло емоційному, соціально-особистісному, пізнавальному, естетичному розвитку дитини та збереженню її індивідуальності.

          У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив дошкільного навчального закладу продовжив роботу щодо підвищення професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників у відповідності до освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

          При здійсненні контролю з метою виявлення рівня мовленнєвої компетенції дошкільників було встановлено, що в усіх вікових групах дошкільного віку створені умови для розвитку мовлення дітей. Розвивально-ігрове середовище груп сприяє елементарному усвідомленню явищ мови та мовлення. В групових кімнатах естетично обладнані ігрові осередки, робота в яких сприяє організації навчально-розвивальної мовленнєвої діяльності. Предметно-ігровий простір груп повністю підвладний дітям, не обмежує їх у свободі вибору, є варіативним, різноманітним. В групах підібрані сюжетні іграшки, дитяча художня та енциклопедична література, посібники для звукового аналізу слів, роздатковий матеріал для роботи над реченням, з текстами тощо. Особлива увага в організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей була відведена індивідуально-груповим та індивідуальним формам роботи.

Навчально-виховна робота здійснювалась вихователями згідно перспективно-календарних планів.

В групах простежувалась планомірна взаємодія з родиною, яка була спрямована на організацію педагогічної освіти батьків. Питання щодо мовленнєвого розвитку дітей піднімалися як на батьківських зборах так і під час індивідуальних бесід з батьками вихованців у вигляді консультацій, рекомендацій, порад.

Не зважаючи на те, що робота вихователів з розвитку мовлення дошкільників ведеться планомірно, проблема звуковимови та зв’язного мовлення вихованців турбує педагогів закладу – велика кількість вихованців мають мовленнєві порушення різного ступеню. В них спостерігається нечітка вимова шиплячих, свистячих чи сонорних звуків. Це говорить про те, що надалі слід приділити більше уваги організації роботи по усуненню мовленнєвих недорозвинень вихованців, індивідуалізації та диференціації роботи з дітьми.

         Виходячи з вищезазначеного плануємо поглибити роботу з розвитку мовлення дітей дошкільного віку через формування граматичної компетенції шляхом засвоєння всіх граматичних категорій та форм рідної мови через організацію активної мовленнєво-ігрової діяльності та використання корекційних методик для роботи з дітьми, які мають порушення мовлення.

         На протязі 2016-2017 н.р. вихователі СДНЗ №232 провели відкриті заходи з різних видів  навчальної діяльності. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, використанню ІКТ, а також сприяло збільшенню самооцінки вихователів.

Проте варто вказати на деякі недоліки, які спостерігаються як на відкритих, так і на щоденних заняттях:

-     недостатнє володіння педагогами термінологією;

-     недостатньо уваги приділяється оцінно-контрольній діяльності дітей в кінці занять;

-     не в повному обсязі використовуються аспекти сучасних методичних рекомендацій для вправляння вихованців у застосуванні своїх знань, умінь та навичок в ситуаціях буття.

            На виконання річного завдання роботи СДНЗ №232 щодо формування патріотичного почуття дошкільників шляхом взаємодії з батьківським загалом колективом закладу була організована робота Батьківських клубів з відповідною до річного завдання тематикою. Разом з дітьми батьки виготовляли дитячі книжки та атрибути до театралізованих ігор (група № 4 «Золота рибка»), створювали герб родини (група № 6 «Ромашка»), визначали сімейні цінності та ділилися сімейними традиціями (група № 3 «Віночок»), навчилися власноруч виготовляти обереги для дому (група № 5 «Берізка»), виготовляли та презентували сімейні альбоми (група № 2 «Полуничка»). Доброю традицією стало проведення психологічно-музичних тренінгів для батьків з дітьми раннього віку  «Разом із мамою», де батьки отримують практичні знання та рекомендації спеціалістів і вихователів щодо особливостей розвитку та виховання дітей.

З метою поглиблення теоретичних знань педагогів у доборі форм, методів і прийомів, спрямованих на цілісний підхід до формування патріотичних почуттів у дітей, у тісній взаємодії з сім’єю з педагогами  СДНЗ №232 протягом року було проведено консультації, тематичний семінар «Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку». Вихователями Олійник О.О., Бєлооченко С.В. проведені колективні перегляди з патріотичного виховання дітей через організацію зображувальної та художньо-мовленнєвої діяльності.

Результатом залучення батьків до співробітництва у СДНЗ №232 створенні умови щодо формування загальнолюдських, громадянських і національних цінностей.

З метою виховання у  дітей  ціннісного відношення до свого життя і здоров’я, позитивного сприйняття себе та оточуючого світу, розвитку у них художньо-естетичної культури та культури пізнання на наступний навчальний рік плануємо продовжити взаємодію з батьками щодо збереження й зміцнення психофізичного здоров’я дітей засобами народного фольклору та українських народних ігор.

На кінець 2016-2017 н.р. в квітні місяці (15 робочих днів) в СДНЗ № 232 вивчався рівень сформованості життєвих компетенції дошкільників за освітніми лініями Базового компоненту та згідно вимог програм «Дитина в дошкільні роки» та «Програми розвитку для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату», метою якого було: відстеження якості освітнього процесу та динаміки розвитку особистості дошкільників на кінець навчального року; попередження негативних тенденцій щодо виконання завдань БК та програмових вимог через планування психолого-педагогічної роботи з дітьми; забезпечення повноцінного  фізичного, соціального, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку особистості дитини;

В СДНЗ № 232 вихователями дошкільних груп було обстежено 98% дошкільників.

Аналіз моніторингу якості освіти дошкільників свідчить про задовільний рівень навченості дітей згідно вимог програми та БКДОУ.

Набуття різних видів компетенцій дітьми  дошкільного віку відбувалось в різних видах діяльності (ігровій; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.).

Результати педагогічного моніторингу знань, умінь та навичок (ЗУН) дітей дошкільного віку за 2016-2017 н.р.

Рівні ЗУН

Особистість

дитини

(фізичний розвиток),%

Дитина в соціумі,%

Дитина у природному

 довкіллі,%

Дитина у світі

культури

(зображувальна діяльність),%

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі,%

Мовлення дитини,%

Навчання грамоти,%

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

Молодший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

-

-

-

58

58

0

42

42

0

33

33

0

25

38

≥13

25

25

0

С

54

69

>15

26

42

≥16

42

58

≥ 16

42

52

≥16

42

54

≥12

59

68

≥9

Н

46

31

<15

16

0

≤16

16

0

≤ 16

25

15

≤ 10

33

8

≤25

16

7

≤ 9

Середній вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

17

25

>8

8

8

0

21

13

≤ 8

13

25

≥12

21

37

≥16

8

29

≥21

С

58

58

0

88

88

0

75

83

≥ 8

79

75

≤ 4

75

59

≤16

88

67

≤21

Н

25

17

<8

4

4

0

4

4

0

8

0

≤ 8

4

4

0

4

4

0

Старший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

28

45

>17

28

41

≥13

34

41

≥7

39

41

≥2

11

35

≥24

17

24

≥7

-

29

≥29

С

33

39

>6

72

59

≤13

66

59

≤7

61

59

≤2

72

65

≥7

66

76

≥10

17

65

≥48

Н

39

16

<23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

0

≤17

17

0

≤17

17

6

≤11

 Результати моніторингу свідчать, що внаслідок систематичної, планомірної роботи з дошкільниками у дітей на кінець року на достатньому та середньому рівні сформовані основні життєві компетенції та знизився показник низького рівня засвоєння знань.

Відсутність високого рівнів ЗУН обумовлена тим, що діти мають складні діагнози опорно-рухового апарату, значні порушення мовлення та другорядні діагнози різних порушень. Головна особливість пізнавальної діяльності та особистості дітей з порушеннями опорно-рухового апарату полягає у вираженій диспропорційності, нерівномірному, порушеному темпі розвитку, а також якісній своєрідності формування психіки.

За результатами педагогічної, психологічної діагностики на початку навчального року було виділено дітей «групи ризику» (діти з низьким рівнем ЗУН, складними діагнозами, які потребують комплексної реабілітаційної, корекційної роботи спеціалістів). Питання подальшої корекційно-відновлювальної роботи з такими дітьми розглядались на засіданнях психолого-медико-педагогічного консиліуму СДНЗ №232 (ПМПК). За висновками засіданнь ПМПК в цьому навчальному році  посилена індивідуальна корекційна робота проводилась з 4 дітьми.

         Проведений моніторинг освітньої роботи з дітьми в 2016-2017 н.р. є результативним і відповідає програмним вимогам. Він  виявив також резерви щодо подальшого вдосконалення професійної майстерності педагогів щодо підвищення якості освітньої роботи з дітьми, зокрема з освітніх ліній «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

Резервом у роботі також є вдосконалення діагностичного інструментарію, методик обстеження для організації і проведення моніторингу досягнень дітей раннього та дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

          Результати педагогічної діагностики обговорювались на педагогічних радах, педгодинах, та визначались шляхи поліпшення і ефективності використання різних методів та прийомів для підвищення рівня знань, умінь навичок дітей раннього та дошкільного віку.

         Аналізуючи освітню роботу СДНЗ  доречно зазначити, що спільна робота всіх учасників навчально-виховного процесу дала можливість досягти позитивних результатів у роботі. Але на сьогоднішній день необхідно:

-       забезпечити і підвищити якість дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу СДНЗ №232 з використанням інформаційних комп’ютерних технологій;

-       розширити інформаційне поле методичного кабінету через роботу  веб-сайту СДНЗ№232.

В СДНЗ №232  приділено належну увагу проблемі наступності між дошкільною та початковими ланками освіти, яка на сьогодні лишається актуальною. В СДНЗ №232 проводиться  відповідна робота:  між CДНЗ №232 та ЗЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №91 та ЗЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №24 були укладені угоди про співпрацю;  обговорено, складено та затверджено план спільних заходів із забезпечення взаємодії СДНЗ № 232 та ЗЗОШ  на навчальний рік.

             Впродовж 2016-2017 н.р. проводились екскурсії старших дошкільників до ЗЗОШ №24, вчителі початкових класів були учасниками на засіданнях педагогічних рад закладу.

        Педагоги CДНЗ № 232 з метою підвищення мотиваційної готовності до навчання в  школі організовували  та проводили:

-           бесіди з дітьми «Я готуюся до школи», читання творів про школу, складання розповідей «Я майбутній першокласник», конкурс дитячих малюнків «Якою бачу свою школу», екскурсії до школи,  участь у святах «День Знань», «Останній дзвоник»;

-    з батьками дітей-випускників вихователями та практичним психологом проводились  консультації з метою їх просвіти за такими темами: «Як підготувати дитину до школи», «Першокласник. Що треба знати батькам?», «Дошкільник – завтрашній школяр».

       З метою вивчення рівня готовності майбутніх першокласників до школи практичний психолог Сизоненко В.Г. надавала інформацію на кожного випускника «Інформація про сформованість передумов навчальної діяльності випускника».

На розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015р., в СДНЗ № 232 розроблені Заходи що окреслюють напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі СДНЗ № 232, а саме: для фонду бібліотеки  методичного кабінету СДНЗ № 232 придбано методичну літературу з питань патріотичного виховання для усіх вікових груп; для методичного супроводу навчально-виховної роботи придбано парціальну програму націнально-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна - моя Батьківщина» (наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641 ) та до неї – посібник  «Україна - моя Батьківщина»: конспекти занять із національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (О.М.Каплуновська, I.I. Кичата, Ю.М. Палець. — Тернопіль: Мандрівець, 2017); проводились виставки сумісної творчості дітей та батьків; проведена музична розвага «Святкуємо Пасху!», ярмарок та майстер-клас з розпису писанок; створено електронну добірку дитячих мультфільмів на українській мові, музичних українських народних казок та пісень; розпочато розробку циклу дитячих презентацій, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором; на заняттях фізичної культури інструктор з фізкультури Цуля В.В. використовує українські народні ігри згідно віку дітей.

В цьому році педагогами спільно з батьками вихованців на території СДНЗ №232 облаштованно народознавчий осередок «В гостях у Тетянки», що в майбутньому може бути використан для проведення тематичних заходів, розваг. На наступний навчальний рік плануємо організувати роботу з патріотичного виховання через використання фольклорних форм та українських народних ігор як засібу урізноманітнення фізкультурно-оздоровчої роботи.

На сайті СДНЗ №232 створена тематична сторінка «Національно-патріотичне виховання», де розміщена цікава інформація для батьків та педагогів щодо системи патріотичного виховання, ознайомлення з національними традиціями, символами та оберегами українського народу.

Свята, розваги, театралізовані вистави проводяться державною мовою. Проте залишається проблема активного використання української мови в повсякденному житті, в сім’ях вихованців, що обумовлено об’єктивними причинами.

            Психологічний супровід навчально-виховного процесу в СДНЗ №232 здійснює практичний психолог Сизоненко В.Г. В С ДНЗ № 232 приділено особливу увагу збереженню психологічного здоров’я дітей, їх психоемоційному розвитку,  створенню комфортних умов для соціалізації.

         З усіма дітьми систематично проводились  психологічні заняття спрямовані на збереження психологічного здоров’я та виконання вікових етапів розвитку за програмою Гумовської Л. М. «Розвиток соціально- емоційної сфери дошкільників» з використанням зошиту «Дитина і суспільство». Ці заняття допомагали сформувати у дітей основи життєвої компетентності, базові якості особистості, закласти основи для формування позитивного образу «Я» дитини (фізичного, психічного, соціального).

         Для відстеження динаміки розвитку дітей використовуються  моніторингові  дослідження, які допомагають скласти   психологічний портрет особистості дитини,  проводиться психологічний аналіз деяких особливостей розвитку когнітивної,  мотиваційної, особистісної, емоційно – вольової сфер особи; формуються  загальні висновки та рекомендації для педагогів. З дітьми (11дітей),  які мають високий рівень емоційного неблагополуччя,  ефективно використовувались  корекційно – відновлювальні заняття за програмою А. В. Кондрашевської «Чудеса на піску». Особливо ефективно було використання елементів крупотерапії. За результатами моніторингових досліджень визначена позитивна динаміка у 100% дітей.  Резервом в роботі вважаємо - продовження роботи з дітьми з профілактики негативних станів.

         З дітьми «групи ризику»  (8 дітей)  проводились 2 рази  на тиждень  індивідуальні  заняття. Метою проведення занять була корекція та розвиток пізнавальної, емоційної та комунікативної сфери дітей. Індивідуальний маршрут сплановано на основі вивчення розвитку дитини (співбесіда з батьками, діагностика розвитку психічних функцій, рекомендації обласної ПМПК та проведення ПМПК в СДНЗ № 232). В своїй роботі практичний психолог використовував різноманітні форми та методи роботи, ігри та вправи з розвитку пізнавальних психічних процесів,  психогімнастичні етюди, комунікативні ігри, елементи музико та арт терапії, руховий тренінг, релаксаційні методи. Вся індивідуальна робота з дітьми була погоджена з батьками вихованців. І за результатами проведення занять педагогам надавались рекомендації для закріплення з дітьми.  Позитивна динаміка спостерігається у всіх дітей.

Практичним психологом  здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дитини з інвалідизацієюДанілова Кирила 2012 р.н. (ДЦП). Під час психологічного супроводу матері  дитини Даніловій О.А. надані рекомендації щодо розвитку психічних функцій у дитини та створення розвиткового середовища вдома. 

На протязі 2016-2017 н.р. логокорекційна робота проводилась учителем-логопедом Костюченко І.С. та була спрямована на надання якісної логопедичної допомоги дітям, які мають порушення мовлення та потребують мовленнєвої корекції. За результатами обстеження  та рекомендаціями КЗ «ЗОПМПК» ЗОР виявлено дітей з ФФН – 12 осіб(36,4%), з ЗНМ – 21 дитина (63,6%), з заїкуватістю – відсутні, з дизартрією – 12 дітей (36,4%)

         Впродовж 2016-2017 н. р. за рекомендаціями учителя-логопеда були направлені діти за  консультативною допомогою до спеціалістів: 82 %  дітей – невропатолога; 50 % дітей – психоневролога; 27 % дітей – ортодонта; 22 % дітей – отоларинголога.

Під час логокорекційних занять учитель-логопед використовувала ефективні форми, методи навчально-корекційного процесу, сучасні досягнення психолого-педагогічної, дефектологічної, логопедичної науки та практики. При організації логокорекційної роботи учитель-логопед І.С. Костюченко враховувала всю картину мовного дефекту, результати обстеження дітей. В своїй роботі учитель-логопед використовувала власно розроблені масажні прийоми, матеріали для розвитку актикуляторної моторики для дітей з тяжкими пору­шеннями артикуляційного апарату, порушенням іннервації, а також методику проведення масажу артикуляційного апарату за О.М. Новіковою для дітей з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату.

          Впродовж  2016 -2017 н. р. проводилась  робота з дітьми «групи ризику»: Северенюк М., група №2; Красько М., група №2; Балабуха Я., група № 4;

-       Філоненко Н., група № 6.

На цих дітей складено індивідуальні плани роботи з урахуванням первинного та вторинного (логопедичного) діагнозу. Для кожного з дітей розроблено індивідуальні комплекси вправ для розвитку артикуляторної моторики, мовленнєвого дихання, різноманітні прийоми логопедичного масажу. У мовленнєвому розвитку дітей спостерігається позитивна динаміка.

Учитилем-логопедом здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дитини з інвалідизацією Данілова Кирила  2012 р.н.  Під час логопедичного супроводу матері дитини Даніловій О.А. надано рекомендації щодо логокорекційної роботи з дитиною вдома.

Впродовж  2016 -2017 н.р. учителем-логопедом Костюченко І.С. в системі велась логокорекційна робота з дитиною з інвалідизацією Красько Марком група № 2. Під час роботи з дитиною, яка має особливі потреби враховувались індивідуальні особливості, діагнози дитини, контролювалось дозування навантаження, корекційна спрямованість.

За результатами моніторингу мовленнєвого розвитку дітей  на кінець 2016-2017 н.р. с повною ліквідацією мовного дефекту закінчили навчання 14 дітей. 19 дітей залишилось для продовження логокорекційних занять.

         Музично-естетичний розвиток дітей в дошкільному навчальному закладі організовувала музичний керівник Огонькова А.В. Музичні заняття, як основна форма організації музичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату, проводились з урахуванням специфічних потреб кожної дитини та орієнтацією на загально розвивальну мету. На музичних заняттях з елементами логоритміки велика увага приділялася комплексній корекційно-профілактичній роботі яка формувалась з урахуванням діагностичного обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на початку(вересень) та в кінці (квітень) навчального року.

       Діагностичне обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на кінець навчального року (квітень) показали покращення результатів во всіх розділах музичного розвитку дітей.

          Впродовж навчального року проводилась індивідуальна робота з дітьми, яка була розроблена з врахуванням результатів психолого-медико педагогічного консиліуму та  діагностичного обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей.

          За період 2016 – 2017 н.р. діти групи ризику за результатами музичного обстеження показали покращення во всіх розділах музичного виховання (з низького рівня музичного розвитку до середнього рівня музичного розвитку).

         В своїй роботі музичний керівник використовувала мультимедійні технології (аудіо, відео), які допомагали в досягненні поставлених задач в музично-естетичному розвитку дітей на загальних та індивідуальних музичних

Разом з іншими видами роботи, корекційно-відновлювальна робота у дошкільному закладі реалізується також на заняттях    із фізичного виховання, ранкових гімнастиках, індивідуальних заняттях,  на спортивних святах та розвагах. Всі ці заходи проводяться інструктором з фізичного виховання Цулею В.В.

         Інструктором з фізвиховання Цулею В.В. здійснювалась робота з фізичної культури, використовуючи здоров’язбережувальні, здоров’яформуючі технології, заняття з фізкультури проводились за методикою М.М. Єфименко «Театр фізичного виховання. Малі форми фізичного виховання». Розроблені  комплекси вправ для кожної вікової групи. На заняттях з фізичної культури використовувалось  нетрадиційне обладнання: «Парашут», фітболи, батут, балансири, авторський тренажер «Ритмохід». Для кожного обладнання розроблені  комплекси вправ спеціально для дітей з порушенням ОРА. Приділялась увага організації Днів здоров’я, спортивним святам і розвагам, рухливим іграм, руховій активності дітей впродовж дня, які проводяться згідно вимог програми, до вікових особливостей дітей. Велика увага приділялась виконанню корегуючих вправ.

         На святах та розвагах також використовується методика М.М.Єфименко: включається комплекс вправ горизонтального пластичного балету за різними напрямками.

В СДНЗ №232 створені оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної  та корекційно-відновлювальної роботи.

Медичне обслуговування дітей в СДНЗ №232 здійснюють медичні працівники: сестра медична старша та сестра з дієтичного харчування Дорошенко Л.М., сестра медична із фізіопроцедур Махевська М.С., сестра медична із масажу та ЛФК Дієва О.В., лікар-ортопед Шуваєв А.В.

Зусилля колективу СДНЗ №232 були направлені на збереження та зміцнення здоров'я дітей. Використовуючи програму «Здоровим бути хочемо» в освітньому процесі дотримувалися особистісно-зорієнтованої моделі спілкування та навчання дітей, індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням психологічних  особливостей дітей, раціонального розкладу занять, активізації рухового режиму, психологічного супроводження дитини впродовж перебування її в СДНЗ №232.

Аналізуючи стан відвідування дітьми СДНЗ № 232 визначено, що фактичне відвідування дітьми дошкільного закладу у 2016-2017 склало 69% - 11260 д/дн. Керуючись Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2016–2017 навчальний рік.  Захворюваність за період з 01.09.2016 р. по 01.05.2017р. склала 1200 днів – 6,9%, кількість пропущених днів з інших причин – 4754 д/дн.

Це обумовлено збільшенням кількості дітей з хронічними захворюваннями, низьким температурним режимом в період  доопалювального сезону, а також недотриманням здорового та активного способу життя в родинах та низьким рівнем володіння здоров'язберігаючими технологіями батьками.

У вересні та травні проводиться моніторинг фізичних здібностей та фізичного стану дітей. Комплекс вправ для визначення фізичного стану дітей розроблений інструктором з фізичного виховання Цулею В.В. для кожної вікової групи на основі авторських методик М.М.Єфименко. Станом на січень 2017 року: 35% дітей  мають слабкий   м’язовий тонус, що може  обумовити порушення постави, 25% дітей – мають   обмеження рухової активності кульшових суглобів. За результатами ПМПК СДНЗ № 232 такі діти потребували особливої уваги. Для цих дітей були підібрані вправи на релаксацію, комплекси вправ зі стретчінгу та з використанням фітболів, тренажерів, комплекси вправ  для розвитку сили окремих груп м’язів. Станом на 31.05.2017: 20% дітей мають   слабкий м’язовий тонус, що приводить до порушення постави  та 10% до обмеження рухової активності кульшових суглобів. 

Особливу увагу було приділено організації та проведенню занять з фізичної культури. Здійснення медико-педагогічного контролю сприяло досягненню оптимального рівня фізичного навантаження та максимальних показників загальної та моторної щільності занять.   Хронометраж занять показав, що середній показник загальної щільності заняття становить у групі молодшого віку – 87%, у групах середнього віку – 90%, у групах старшого віку – 93%, моторна щільність становить у групі молодшого віку – 60%, у групах середнього віку – 65%, у групах старшого віку – 70% 

Захворюваність дітей СДНЗ за 2014- 2016 роки

Показники

Рік

 

2014

2015

2016

Рівень загальної

захворюваності

2386

1892

2546

Рівень інфекційної

Захворюваності

68

21

174

Кількість днів пропущених однією

дитиною через хворобу

16,5

11,2

16,1

Індекс здоровя

12,5

8,6

8,1

Відсоток пропусків через хворобу

6,4

4,7

6,4

Захворюваність дітей СДНЗ за видами захворювань за 2014- 2016 роки

Види захворювань

Рік

 

2014

2015

2016

ГРВІ

188

151

177

Бронхіт

16

23

27

Інфекційні захворювання,

що передаються повітряно-крапельним шляхом

6

1

15

Гострі кишкові інфекції

-

1

-

        Упродовж 2016-2017 н.р. проводились різноманітні  заходи щодо профілактики різних видів захворювань, використовувалися здоров’язберігаючі технології: дихальна гімнастика, крапковий масаж, для часто хворіючих дітей розроблені індивідуальні комплекси з фізичних та дихальних вправ. В роботі використовувалися різноманітні оздоровчі заходи: аероіонопрофілактика, фіто-профілактика, сінглетно-киснева терапія. Проводилася планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм, методів роботи з проблеми зміцнення оздоровчого потенціалу дітей засобами сучасних здоров’берігаючих технологій.

Показники захворюваності дітей по віковим групам:

Група № 1 – 7,7 % вихователі Красуля О.В., Бароян Н.А.,

Група № 2 – 6,2%  вихователі Білоус Т.М., Гаркуша Я.В.,

Група № 3 – 5,4 % вихователь Могілат Н.В., Бабак О.В.,

Група № 4 – 4,8 % вихователі Вовк Г.М., Мазгіна В.В.,

Група № 5 – 8 %    вихователі Белооченко С.В., Черняєва Л.М.,

Група № 6 – 5,2%  вихователі Олійник О.А., Кіріченко Н.Г.

      Високі показники захворюваності — у групі № 1 «Горобинка», група  № 5 «Берізка». Такий показник захворюваності пояснюється тим, що діти мають ЛОР захворювання, сердцево - судинні, ендокринні захворювання, а також знов прибулі діти знаходяться на адаптаційному періоді, та враховуючи їхні вроджені вади, дають такий показник захворюваності. В СДНЗ №232 проводиться робота з часто хворіючими дітьми.

            Як результат проведеної роботи – зменшення загальної кількості захворювань на  ОРВІ, грип, бронхіти,  2015р. -182 випадки, 2016р. – 218 випадків,  кишкових захворювань – не було.

Моніторинг стану здоров’я дітей в СДНЗ № 232

за 2016рік

№ за/п

Зміст

Показник

 

Чисельністьдітей в СДНЗ на кінець року

86

 

Показникохопленнямедичнимиоглядами у % на кінець року

100

 

Кільсть травм в СДНЗ за рік

 

 

під час НВП

-

 

побутові

2

 

Кількість днів пропущених через хворобу

1389

 

Річний план дітоднів

21690

 

Показникзахворюваності%

 

 

(ГРВІ, соматичнізахворювання)

4,05%

 

Група № 1 

7,7%

 

Група № 2 

6,2 %

 

Група № 3 

5,4 %

 

Група № 4 

4,8 %

 

Група № 5 

8 %

 

Група № 6 

5,2 %

 

ГКІ

-

 

Чисельністьдітей, які не хворіли у звітномуроці %

7/8,1 %

 

Показникохопленнястоматологічнимиоглядами у %

24/25,5%

 

Чисельністьдітей з вадамиопорно-руховогоапарату в ДНЗ

86

 

- плосковальгусна  деформація  стоп

- дисплазія  кульшових  суглобів

- ДЦП

- кривошия

- укорочення  нижніх  кінцівок

- клишоногість

- вальгусна  деформація  колінних  суглобів

- вроджена деформація  грудної  клітини

- порушення постави

- варусна деформація гомілок

- вроджена аномалія розвитку хребта та грудної клітини

70/81,4%

9/10,5%

-

3/ 3.5%

-

1/1,2%

2/2,3%

2/2,3%

2/2,3%

3/3,5%

-

 

Чисельністьдітей звадамизору в ДНЗ

3/3,5%

 

Чисельністьдітей з вадамимовлення

33/38.4%

 

Чисельністьдітей з паталогієюсерцево-судинноїсистеми в ДНЗ

13

 

Чисельністьдітей з патологієюендокринноїсистеми

1/1,2 %

 

Чисельністьдітей з паталогієюорганівтравлення в ДНЗ

-

 

Чисельністьдітей з хронічнимизахворюваннямиорганівдихання

-

 

Чисельністьдітей з латентною формою тубінфекції в ДНЗ

-

 

Чисельністьдітей з патологієюнервовоїсистеми в ДНЗ

8/9,3%

 

чисельністьдітей, якимпризначено в ДНЗ дієтичнехарчування

-

 

Чисельністьдітей, віднесених до                            І групиздоров'я, дітей/ %

-

 

                                                                                  ІІ групиздоров'я, дітей/%

81-94,2%

 

                                                                                  ІІІ групиздоров'я, дітей/ %

5/5,8 %

З метою результативності всієї корекційно-відновлювальної та профілактичної роботи в СДНЗ №232 функціонує  кабінет  фізіотерапії.  Для проведення  електро-світлових та оздоровчо-профілактичних  процедур придбано необхідне фізіотерапевтичне обладнання. 

Медсестрою з фізіотерапії Махевською М.С. у період з вересня по грудень 2016р. проводено курси оздоровчо-профілактичної терапії (аромотерапія, іонотерапія, фіточаї, та синглентно-киснева терапія, сольові ванни для ніг), д’арсонвалізації, магнітотерапії, рефлекторні процедури апаратом «Біотонус», електрофарези за призначенням лікаря-ортопеда, прогріваючи процедури лампою ультрофіолетового опромінювання «Праймед», лампою інфрочервоноговипрамінювання за призначенням дитячого лікаря педіатра КУ «ЗМБДЛ № 5» Лахно І. П.

При проведенні оздоровчо-профілактичної  терапії в ігровій формі проводиться пальчикова гімнастика та самомасаж кінцівок. Під час проведення процедур використовується відео та аудіо презентації ( музичний супровід з релаксаційною музикою),  перегляд слайд – шоу з теми  « Природа»   Це сприяєло заспокоєнню нервової системи та  кращого сприйняття терапії.

Впродовж  року  з  дітьми   вікових   груп  два  рази  на  тиждень   проводяться  заняття  з  лікувальної  фізкультури  згідно  розробленим  індивідуальним  комплексам, враховуючи  рекомендації  лікаря-ортопеда Шуваєва А.В. Всі  діти  отримали  два  курси  масажу  згідно  діагнозу. Комплекси  індивідуальної  лікувально- корекційної  роботи  змінюються  кожні  два  тижні. 

На  заняттях  із ЛФК  сестрою медичною  з лікувальної фізкультури Дієвою О. В.  використовувалось  як  традиційне  обладнання  (гімнастичні  палиці,  м’ячи, обручи, драбина, похила  дошка,  шведська  стінка) так  і  нетрадиційне (фітболи, сухий  басейн, масажери, надувні  пуфи, тренажери «Повітряна прогулянка», «Тунель», «Малявка», «Космонавт», «Геркулес», «Чарівна доріжка», «Вертелка»,) В жовтні 2016р був  проведений  курс  тонізуючих  ванн  для  ніг  з  морською  сіллю. Під  час  проведення  були  використані  елементи  аквагімнастики  з  дрібними  м’ячами.

Згідно  з  графіком  та  призначенням  лікаря-ортопеда  проводились  курси  масажу (10 сеансів) по  всім  віковим  групам. Крім  класичного  лікувального  масажу,сестра медична з масажу Дієва О. В.   застосовувала  масаж  масажерами, призначеними  для  дії  на  всі  частини  тіла.

Особливу  увагу   сестра медична  з лікувальної фізкультури Дієва О. В. приділяла  в  лікувально-корекційній  роботі  дітям  «групи  ризику». Найбільш  ефективним  методом  масажу  для  цих  дітей  є  масаж  сегментарних  зон,  а  також  лікувальний  класичний  масаж  з  акцентом  на  покращення  кровообігу  та  лімфотоку. В результаті  проведеної  роботи  з  лікувальної  фізкультури  та  масажу  помічено  покращення  фізичного  стану  у 13 дітей.  При  діагностичному  огляді  лікарем -  ортопедом  відмічено  перехід  з  тяжкого  ступеню  захворювання  на більш  легку  ступінь, збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах, покращення  постави – 8 осіб. 

На  31.05.2017р.  лікарем-ортопедом  було  проведено  чергове  діагностичне  обстеження  дітей  вікових   груп  – 85  дітей. За результатами  у дітей  була відмічена  позитивна  динаміка.

Відмічено  перехід  з  більш  тяжкого  ступеню  плосковальгусноЇ  деформації  стоп  на  легку  ступінь у 11 дітей, збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах виявлено  у   3  дітей, знято діагнози у 2 дітей, покращення   постави    відмічено  у  1  дитини. 

Під час оглядів дітей  лікарем-ортопедом надавались консультації батькам для кожної дитини стосовно подальшого лікування.

Організація харчування дітей у  СДНЗ № 232 здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами, вимог «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» із змінами, вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234) та інших чинних нормативних документів щодо організації харчування дітей у ДНЗ.

Відповідно до штатного розпису СДНЗ №232 повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Посадові обов’язки відповідальних осіб приведені у відповідальність до вимог Інструкції.

Стан харчоблоку СДНЗ №232 та допоміжних приміщень відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Проте потребує заміни технологічне обладнання, а саме: плита електрична, електрокотел, духова шафа, електрична сковорода, м’ясорубка, картоплечистка, пристрій для протирання, холодильне обладнання про що подана заява-клопотання до територіального відділу освіти Хортицького району.

Продукти та продовольча сировина завозяться в СДНЗ №232 відповідно до договорів з постачальниками. Овочесховище знаходиться в належному стані.

За результатами аналізу контролю з'ясовано, що у СДНЗ №232 ведення документації з організації харчування дітей є задовільною.

Харчування дітей здійснюється згідно Єдиного перспективного двотижневого меню на літньо-осінній та зимово-весняний періоди по Хортицькому району, яке затверджено завідувачем та погоджено Держпродспоживслужбою в м.Запоріжжі. В наявності затверджена завідувачем та розподілена за тижнями картотека страв, відповідно до якої складається меню-вимога. Картки-розклади оформлені згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та відповідають розробленому перспективному двотижневому меню.

Харчування дітей здійснювалось відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2004р. № 1591«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,(зі змінами). В  СДНЗ №232 організовано 3-разовий режим харчування. В оздоровчий період 4-разовий.

Ефективність роботи системи харчування відстежується за результатами щомісячного моніторингу виконання норм харчування дітей в СДНЗ №232, системного аналізу якості харчування, моніторингу відповідності фактичної вартості харчування встановленим показникам

Порівнюючи з 2015-2016 роком, у 2016-2017 році середній показник виконання норм основних продуктів харчування становить:

 

виконання норм харчування з вживання продуктів ясла(у %):

 

 

 

Навчаль

на рік

 

 

м'яса

риби

масла вершкового

молока

олії

сиру кисломол.

сиру тверд.

яєць

фруктів свіжих

овочів

 картоплі

соку

цукру

загальний     показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015-2016

65

95

90

50

105

37

115

100

41

70

100

52

100

78

2016-2017

90

91

100

66

100

78

94

100

56

67

90

63

100

84

Порівняння

+25

-4

+10

+16

-5

+41

-21

0

+15

-3

-10

+11

0

+6

Н.р.

виконання норм харчування з вживання продуктів сад (у %):

 

 

 

 

 

я/с

м'яса

риби

масла вершкового

молока

олії

сиру кисломол.

сиру тверд.

яєць

фруктів свіжих

овочів

 картоплі

соку

цукру

загальний     показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2015-2016

84

75

94

53

108

50

115

100

35

70

100

56

100

80

2016-2017

88

74

100

74

100