Аналіз роботи

спеціального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №232 "Сіренький зайчик"

за 2017/2018 навчальний рік

Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 232 «Сіренький зайчик» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – СДНЗ № 232) для дітей віком від двох до семи (восьми) років з порушеннями опорно-рухового апарату забезпечує  в своїй роботі  корекцію фізичного розвитку, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, реалізацію  державної політики, виконання державних стандартів дошкільної освіти.

Місцезнаходження СДНЗ № 232: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, буд. 9А.

Засновником (власником) СДНЗ №232 є територіальна громада
м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління СДНЗ
№232 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Територіальний відділ освіти Хортицького району).

СДНЗ № 232 за проектом розраховано на 6 вікових груп, із них – 1 група для дітей раннього віку, 5 груп – для дітей дошкільного віку. Групи комплектуються за віковими (одновіковими та різновіковими) ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей, з урахуванням побажань батьків.

На кінець травня 2018 року СДНЗ № 232 відвідує 91дітей, з них раннього віку – 18 дітей, дошкільного віку – 73 дитини; загальна кількість випускників – 29 дітей – з них: 20 дітей випущено до шкіл району та міста; 9 дітей залишилося в CДНЗ №232 за висновками протоколів обласної ПМПК та 1 дитина, яка знаходилась під соціально-педагогічним патронатом відвідує Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр.

Прийом дітей до СДНЗ № 232 здійснюється завідувачем Кончуковською Тетяною Леонідівною на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; свідоцтва про народження дитини; направлення Територіального відділу освіти Хортицького району з встановленим граничним терміном перебування, висновку КЗ «Обласна психолого-медико-педагогічна консультація» ЗОР про необхідність перебування дитини в спеціальній групі; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря; медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. Для дітей з інвалідізацією додатково подається індивідуальна програма реабілітації.

СДНЗ №232 працює за п’ятиденним робочим тижнем з 12-годинним режимом перебування дітей з 06г.30хв. до 18г.30хв. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

Спеціальний дошкільний навчальний заклад № 232 забезпечує діяльність відповідно до: 

- Конституції України;

-       Закону України «Про освіту» (нова редакція);

-       Закону України «Про дошкільну освіту» (нова редакція);

-       Закону України «Про охорону праці»;

-       «Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджений  постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003року   № 305 (зі змінами);

- Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165;

-       власним Статутом (нова редакція), затвердженим рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 37 та погодженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 31.10.2016 № 683р;

-       Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

-       Освітньої програми «Дитина в дошкільні роки»;

-       Програмою розвитку  дітей від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг»;

-       Програми розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (лист Міністерства освіти і науки від 05.12.2012 №1/11-18795)

-       інших нормативно-правових актів, наказів та рекомендацій центрального органу виконавчої влади.  

Головною метою роботою  СДНЗ №232  є зміцнення та збереження психофізічного  здоров'я,  розвиток  і  формування  особистості, забезпечення  соціально-психологічної  реабілітації  та  адаптації дитини  шляхом   спеціально   організованого   навчально-виховного процесу     у     комплексі     з    корекційно-розвивальною    та лікувально-оздоровчою роботою, збереження духовного здоров’я дитини, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази, створення безпечних умов освітньої діяльності. Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у  нагляді, догляді, оздоровлені дітей створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, а також створення щонайкращих умов для всебічного самовияву і розвитку здібностей дітей, утвердження особистості в різних видах діяльності.

Слід зазначити, що матеріально-технічна та навчально-методична база СДНЗ №232  знаходиться на високому рівні.

В СДНЗ № 232  створені необхідні та сприятливі умови щодо кадрового забезпечення та сприянню підвищення освітнього рівня педагогів, розвитку творчості та креативності педагогів. Вищу освіту мають 11 педагогів (58%), неповну вищу освіту мають 8 осіб (42%). За кваліфікаційним рівнем: вища категорія – 3 особи (16%), І категорія – 2 особи (10%), ІІ категорія 3 особи (16%), тарифний розряд – 10 осіб (52%); мають педагогічні звання  «учитель-методист» – учитель-логопед Костюченко І.С., «вихователь-методист» – Кончуковська Т.Л., Соловйова С.П. Всього педагогічних працівників – 19 осіб, віковий склад – 20-30 років – 4 особи (21%), 30-40 років – 5 осіб (26%), 40-50 років – 6 осіб (32%), 50 і старше – 4 особи (21%).  Медичний персонал СДНЗ № 232 за результатами атестації попередніх років має кваліфікаційну категорію: вищу – 2 особи (1 сестра медична старша,  1 лікар-ортопед). Технічного персоналу – 20 осіб, з них із вищою освітою 4 особи (20%). За вагомі досягнення та сумлінну роботу працівники СДНЗ №232 отримують різні заохочення. За підсумками роботи за звітний період працівниками отримано відзнаки: грамота голови районної адміністрації – 1 особа (сестра медична старша Дорошенко Л.М.), грамотою територіального відділу освіти – 1 особа (учитель-логопед Костюченко І.С.), подяки територіального відділу освіти Хортицького району – 10 осіб. За 2017-2018н.р.  відсутні вакансії педагогічних працівників, штатний розпис заповнений штатними одиницями, плинність кадрів відсутня.

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в СДНЗ №232 сформований стабільний, працездатний колектив.

Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом керівника по CДНЗ №232 на початку навчального року. При розстановці педагогічних кадрів враховано: освіта, педагогічний стаж, результати атестації та психологічні особливості працівників. Здійснюється диференційний підхід до молодих спеціалістів та досвідчених педагогів.

         Відповідно до нового Типового Положення про атестацію педагогічних  працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (із змінами) кожні 5 років педагоги проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію. В 2017-2018 н.р. двоє вихователів пройшли курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР за напрямом «Вихователі ДНЗ компенсуючого та санаторного типу», «Музичні керівники ДНЗ».

Своєчасно атестаційною комісією було виконано повний обсяг заходів, передбачених нормативними документами. У поточному році в черговому порядку проатестовано 4 педагога.

Атестація проходила у комплексі з роботою, спрямованою на підвищення фахового рівня педагогів і їхньої педагогічної майстерності, базувалась на принципах демократизму, загальності, усебічності, системності, колегіальності, доступності та гласності, самовдосконалення, морального заохочення.

За час атестаційного періоду педагоги, які атестувались показали сучасні форми проведення заходів з дітьми (нетрадиційні заняття з різних видів діяльності, розваги, фізкультурно-оздоровчі заходи, сюжетні прогулянки, організаційні моменти) та форми взаємодії з батьками вихованців (батьківські збори з елементами тренінгу, відкритті пергляди занять, тощо) та приймали активну участь у методичній роботі СДНЗ.

 

-         Кончуковська Т.Л.

-         Бєлооченко С.В.

-         Олійник О.О.

-         Білоус Т.М.

Вовк Г.М.

 

 

Вихователь Олійник О.О. систематизувала матеріал з розвитку творчих здібностей дітей за допомогою нетрадиційних технік зображувальної діяльності та розробла картотеку дидактичних ігор за лініями розвитку БКДО. Вихователь Білоус Т.М. провела показові заняття з розвитку мовлення та навчання грамоти, розробила методичні рекомендації для вихователів щодо проведення звукового аналізу в старшій групі. Вихователь Вовк Г.М. розробила картотеку театралізованих ігор для груп передшкільного віку, провела Фестиваль театру з батьками та вихованцями, де розкрилися справжні акторські таланти всіх учасників.

Всі напрацьовані матеріали можуть використовуватись педагогами СДНЗ №232 для удосконалення своєї роботи та урізноманітнення освітнього процесу.

        Методична робота в СДНЗ №232   протягом 2017-2018 на­вчального року була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні здобувачів освіт, оптимізації освітнього процесу.

Зміст методичної роботи в СДНЗ №232 будується на основі держав­них документів про освіту, на­вчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи.

         Бібліотека методичного кабінету  представлена    програмно-методичною, довідковою, навчальною, дитячою літературою та періодичними виданнями. Увесь матеріал упорядкований за освітніми лініями, актуальними питаннями, що дає змогу педагогам СДНЗ №232 працювати з літературою. Для більш швидкісного знаходження корисної інформації ставимо на меті зробити електрону картотеку та бібліотеку. З метою розширення інформаційного поля методичного кабінету, обміну досвідом будемо надалі поповнювати матеріалами власний веб-сайт СДНЗ №232.

         Поряд з традиційними формами роботи (семінарами, педагогічними радами, колективними переглядами) активно впроваджувались в практику роботи нетрадиційні форми (ділові ігри, семінари-практикуми, методичні посиденьки, творчі звіти, виставки-презентації).

         За результатами опитування найбільш продуктивними формами методичної роботи є семінари-практикуми, виставки-презентації, на яких вихователі оволодівають практичними навичками та мають змогу ознайомитись з досвідами роботи колег.

             Колектив нашого закладу в цьому навчальному році приймав участь у конкурсах різних рівнів та посів переможні місця. У жовтні 2017 року інструктор з фізвиховання Цуля В.В. прийняла участь в обласному фестивалі дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу «Інноваційні технології у спеціальній освіті» з роботою «Використання горизонтального пластичного балету за методикою Єфіменка М.М. в роботі з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату». У листопаді 2017 учитель-логопед Костюченко І.С. стала переможницею та отримала грант Запорізького  міського голови у галузі дошкільної освіти «Хортицький небокрай» для  реалізації проекту «Прозоре чудо для малят допомагає розмовлять» у номінації «Дитячий садок для малечі. Всі ми рівні» у розмірі - 5 тис. грн. У лютому 2018 колектив СДНЗ №232 прийняв участь у VIII Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти. Також у лютому 2018 року про наш заклад було знято  два репортажі журналістами «Телеканалу Z», які вийшли в ефірі телепередач «ТОП – територія освітнього простору» та «Новини Z». В телепередачах було висвітлено роботу учителя-логопеда Костюченко І.С., як переможиці гранту Запорізького  міського голови у галузі дошкільної освіти «Хортицький небокрай» та специфіку роботи нашого СДНЗ.

         Завідувач СДНЗ №232 Кончуковська Т.Л. та вихователь-методист Соловйова С.П. були учасниками Першого Міжнародного педагогічного саміту «Дошкільна освіта: соціальний простір в умовах світової глобалізації» та отримали відповідні сертифікати.

          Слід відмітити, що в дошкільному закладі існує тенденція до проведення модернізації освітнього процесу та осучаснення дошкільного виховання: забезпечення організації освітнього-виховного процесу та застосування у ньому інноваційно-освітніх програм, вивчення, впровадження та поширення ППД, виховання і оздоровлення дітей та розвитку творчості, креативності всіх учасників освітнього процесу.

Згідно з річним планом СДНЗ № 232 на 2017-2018 н.р. з педагогами та спеціалістами переглянуто вебінари, організовані цифровим видавництвом MCFR на порталі Педрада: «Організація інклюзивного навчання в умовах навчального закладу» та «Формуємо майстерність вихователя щодо розвитку мовлення дошкільників». Спеціалісти СДНЗ № 232 прийняли участь у перегляді вебінарів: «Невротичні розлади дітей дошкільного віку», «Технологія складання індивідуальної програми розвитку дитини в умовах інклюзивного середовища», «Можливості проекту «Інформаційна система управління освітою (ІСУО)».

         В методичному кабінеті створена медіатека з таких тем та напрямків: безпека життєдіяльності дітей (добірка мультфільмів, презентацій для дітей), авторські технології М.М.Єфіменко «Горизонтальний пластичний балет», «Малі форми фізвиховання», «Театр фізичного виховання» (відео заняття, консультації М.М.Єфіменко та практичні наробки вихователів і інструктора з фізвиховання), «Світ навкруги» (добірка відеопрезентацій та навчальних короткометражних фільмів, тематичних навчальних мультфільмів для дітей з різних розділів програми), методичні рекомендації щодо використання мольберту «Прозоре чудо для малят допомагає розмовлять»;  «Світ мистецтва», в кабінеті музичного керівника, (збірки українських народних  та дитячих пісень, збірки класичної музики, збірки музичних казок, відео презентації для дітей, музичні дидактичні ігри), на вікових групах в наявності дібрані практичним психологом добірки аудіо матеріалів для проведення релаксацій та активізації дітей на заняттях, супроводу різних видів дитячої діяльності впродовж дня, записи аудіофізхвилинок, відеофізхвилинок; у інструктора з фізичного виховання підібрано музичний супровід ранкових гімнастик та фізкультурних занять; в кабінеті практичного психолога дібрано багатий матеріал релаксаційної музики для супроводу корекційних та профілактичних занять з дітьми, збірка мультфільмів, спрямованих на формування навичок спілкування між дітьми, відео презентації для використання кольоротерапії, тематичні відеоматеріали для зняття психоемоційної напруги у дітей та дорослих. Надалі триває робота над створенням картотеки медіа-фонду методичного кабінету.

         Проте особливу увагу слід приділити створенню сприятливих умов для професійного зростання та іноваційного мислення педагогів, активізації роботи з сім'єю, з навчання педагогів елементам самоаналізу за результатами якого здійснювати подальшу роботу.

В CДНЗ №232 забезпечено умови для творчого зростання, для реалізації педагогами своїх професійних інтересів і можливостей, досягнення високого рівня реалізації стандартів дошкільної освіти. Впродовж багатьох років СДНЗ №232 є базовим закладом для проходження педагогічної практики студентами комунального вищого навчального закладу «Запорізький педагогічний коледж». Педагогічні колективи співпрацюють в тісній взаємодії та створюють сприятливі умови для проведення педагогічної практики та практичних занять студентів.

         Вихователем-методистом було організовано роботу із самоосвіти педагогів. Тематика індивідуальних тем самоосвіти визначаєть­ся самими педагогами з урахуванням потреб навчально-виховного процесу та профілю роботи групи, на педгодинах педагоги ділились набутими знаннями, обговорювали новинки методичної літератури, преси; підвищували професійний рівень шляхом відвідування районних методичних об’єднань, майстер-класів.

На початку року було проведено моніторинг професійної компетенції вихователів з метою визначення готовності до роботи з дітьми раннього та передшкільного віку у новому навчальному році. За результатами моніторингу впродовж навчального року надавались індивідуальні консультації з питань планування занять, організації режимних процесів, проведення роботи з батьками вихованців.

Вихователі зі стажем і досвідом роботи впродовж 2017-2018 навчального року охоче ділилися з колегами своїми знаннями під час проведення  колективних переглядів за тематикою річних завдань та під час взаємовідвідувань різних видів організованої діяльності педагогів з дітьми.

Для підвищення кваліфікаційного рівня педагогів своєчасно оформлено підписку на наступні періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист», «Музичний керівник», «Психолог: дитячий садок», «Техногенна та пожежна безпека», «Медсестра дошкільного закладу», «Санітарний вісник».

     Освітній процес в CДНЗ № 232 забезпечується листами та методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством освіти і науки України,  завданнями річного плану роботи, Базовим компонентом дошкільної освіти, комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки», програмою розвитку  дітей від пренатального періоду до 3-х років «Оберіг», спеціальною Програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату, парціальними програмами: «Один вдома плюс», «Веселкова музикотерапія», «Про себе треба знати, про себе треба дбати», «Скарбниця моралі», «Чудеса на піску», «Пісочна грамота» та іншими додатковими програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

       Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу.

План роботи на навчальний рік складається сумісно завідувачем, вихователем-методистом та робочою групою із складання проекту робочого плану, схвалюється педагогічною радою СДНЗ №232, затверджується наказом завідувача. 

Робота всього колективу  СДНЗ №232 була спрямована  на виконання пріоритетних завдань, що реалізувались через різні форми роботи: педагогічні ради, семінари-практикуми, круглі столи,  колективні перегляди, консультації, виставки-презентації, роботу з батьками; створення освітнього середовища, яке сприяло емоційному, соціально-особистісному, пізнавальному, естетичному розвитку дитини та збереженню її індивідуальності.

Науково-методична база закладу щорічно поповнюється новинками методичної літератури, періодичними виданнями, наочними посібниками за рахунок благодійного фонду «Розвиток». Методичний кабінет має достатню базу для забезпечення якості освітньої роботи з дітьми (перспективне та календарне планування роботи вихователів та спеціалістів, розробка конспектів занять до різних розділів програми, пакет документації практичного психолога СДНЗ № 232, сценарії свят та розваг).

Надбанням дошкільного навчального закладу є скарбничка перспективних педагогічних досвідів, узагальнених педагогами  CДНЗ № 232:

-          « Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційних технологій» (вихователь Кіріченко Н.Г.);

-         «Корекція звуковимови у дітей із стертою формою дизартрії засобами артикуляційної гімнастики та логопедичного масажу»   (учитель-логопед, Костюченко І.С.);

-         «Система оздоровчої та корекційно-профілактичної роботи з дітьми з вадами опорно-рухового апарату» (вихователь   вищої  категорії Кончуковська Т.Л.);

-         «Масаж з  дітьми  з  ДЦП» (учитель-логопед, Костюченко І.С.);

-         « Система  корекційних  вправ  з  фітболами» (сестра  медична  з  ЛФК Дієва О.В.,учитель-  логопед Костюченко І.С., практичний психолог  Сизоненко В.Г.);

-         «Казкотерапія   у  роботі  з  дітьми з вадами  опорно- рухового  апарату» (вихователь  зі  званням  «вихователь-методист» Соловйова.С.П.)

-         «Психологічне забезпечення освітнього процесу спрямованого на формування здоров’язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку з порушенням  опорно – рухового   апарату» (практичний психолог Сизоненко В.Г.)

-       «Використання горизонтального пластичного балету за методикою М.М. Єфименко в роботі з дітьми, які мають порушення опорно-рухового апарату» (інструктор з фізичної культури Цуля В.В.)

Всі досвіди мають в додатках апробований практичний матеріал для використання в педагогічній роботі.

         Впровадження передового педагогічного досвіду, іноваційних педагогічних технологій  має свій позитивний вплив на рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників.

Впродовж року педагоги СДНЗ № 232 в корекційно-відновлювальній роботі з дітьми впроваджували технології арт-терапії (пісочну та крупотерапію, елементи казкотерапії, ігротерапії, біоенергопластику), практичний психолог та учитель-логопед в своїй роботі користувались парціальними програмами корекційно-розвиваючих занять «Чудеса на піску» та «Пісочна грамота», «Прозоре чудо для малят».

          У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжив роботу щодо підвищення професійної компетентності педагогів з метою забезпечення якості освіти дошкільників у відповідності до освітньої лінії «Мовлення дитини» Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція).

          При здійсненні контролю з метою виявлення рівня мовленнєвої компетенції дошкільників було встановлено, що в усіх вікових групах дошкільного віку створені умови для розвитку мовлення дітей. Розвивально-ігрове середовище груп сприяє елементарному усвідомленню явищ мови та мовлення. В групових кімнатах естетично обладнані ігрові осередки, робота в яких сприяє організації навчально-розвивальної мовленнєвої діяльності. Предметно-ігровий простір груп повністю підвладний дітям, не обмежує їх у свободі вибору, є варіативним, різноманітним. В групах підібрані сюжетні іграшки, дитяча художня та енциклопедична література, посібники для звукового аналізу слів, роздатковий матеріал для роботи над реченням, з текстами тощо. Особлива увага в організації роботи з мовленнєвого розвитку дітей була відведена індивідуально-груповим та індивідуальним формам роботи.

Освітня та виховна робота здійснювалась вихователями згідно перспективно-календарних планів.

В групах простежувалась планомірна взаємодія з родиною, яка була спрямована на організацію педагогічної освіти батьків. Питання щодо мовленнєвого розвитку дітей піднімалися як на батьківських зборах так і під час індивідуальних бесід з батьками вихованців у вигляді консультацій, рекомендацій, порад.

Не зважаючи на те, що робота вихователів з розвитку мовлення дошкільників ведеться планомірно, проблема зв’язного мовлення вихованців турбує педагогів закладу – велика кількість вихованців мають мовленнєві порушення різного ступеню. Це говорить про те, що надалі слід приділити більше уваги організації роботи по усуненню мовленнєвих недорозвинень вихованців, індивідуалізації та диференціації роботи з дітьми.

         Виходячи з вищезазначеного плануємо продовжити роботу щодо формування мовної компетенції дітей раннього та передшкільного віку через використання прийому наочного моделювання як засобу оптимізації процесу розвитку зв'язного мовлення дітей.

         На протязі 2017-2018 н.р. вихователі СДНЗ №232 провели відкриті заходи з різних видів  навчальної діяльності. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, використанню ІКТ, а також сприяло збільшенню самооцінки вихователів.

Проте варто вказати на деякі недоліки, які спостерігаються як на відкритих, так і на щоденних заняттях:

-     недостатнє володіння педагогами термінологією;

-     недостатньо уваги приділяється оцінно-контрольній діяльності дітей в кінці занять;

-     не в повному обсязі використовуються аспекти сучасних методичних рекомендацій для вправляння вихованців у застосуванні своїх знань, умінь та навичок в ситуаціях буття.

            На виконання річного завдання роботи СДНЗ №232 щодо збереження й зміцнення психофізичного здоров’я дітей засобами народного фольклору та українських народних ігор через взаємодію з батьками була організована робота Батьківських клубів з відповідною до річного завдання тематикою.

Визначною подією став триденний Фестиваль народної творчості «Фольклорне намисто», в якому прийняли участь діти та батьки усіх вікових груп: концерт дитячого фольклору «Народні перлинки із вуст маленької дитинки», виставка дитячих книжок-саморобок «Фольклор для малечі», народна розвага «Як вчили мамо із татом в народні ігри  грати!»

Доброю традицією стало проведення психологічно-музичних тренінгів для батьків з дітьми раннього віку  «Разом із мамою», де батьки отримують практичні знання та рекомендації спеціалістів і вихователів щодо особливостей розвитку та виховання дітей.

З метою поглиблення теоретичних знань педагогів у доборі форм, методів і прийомів, спрямованих на цілісний підхід до формування патріотичних почуттів у дітей, у тісній взаємодії з сім’єю з педагогами  СДНЗ №232 протягом року було проведено консультації, тематичний семінар «Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку». Вихователь Олійник О.О., проведа показове заняття з патріотичного виховання дітей через організацію зображувальної та художньо-мовленнєвої діяльності.

З метою виховання у  дітей  ціннісного відношення до свого життя і здоров’я, позитивного сприйняття себе та оточуючого світу, розвитку у них культури пізнання на наступний навчальний рік плануємо продовжити роботу щодо організації корекційно-відновлювальної та фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми раннього та передшкільного віку через використання природних чинників та малих фольклорних форм як засобу формування, збереження та зміцнення психофізичного здоров'я дітей.

На кінець 2017-2018 н.р. в квітні місяці (15 робочих днів) в СДНЗ № 232 проведено моніторинг сформованості життєвих компетенції дошкільників за освітніми лініями Базового компоненту та згідно вимог програм «Дитина в дошкільні роки» та «Програми розвитку для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату», метою якого було: відстеження якості освітнього процесу та динаміки розвитку особистості дошкільників на кінець навчального року; попередження негативних тенденцій щодо виконання завдань БК та програмових вимог через планування психолого-педагогічної роботи з дітьми; забезпечення повноцінного  фізичного, соціального, мовленнєвого, пізнавального, художньо-естетичного розвитку особистості дитини;

В СДНЗ № 232 вихователями дошкільних груп було обстежено 98% дошкільників.

Аналіз моніторингу якості освіти дошкільників свідчить про задовільний рівень навченості дітей згідно вимог програми та БКДОУ.

Набуття різних видів компетенцій дітьми  дошкільного віку відбувалось в різних видах діяльності (ігровій; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.).

Результати педагогічного моніторингу знань, умінь та навичок (ЗУН) дітей дошкільного віку за 2017-2018 н.р.

Рівні ЗУН

Особистість

дитини

(фізичний розвиток),%

Дитина в соціумі,%

Дитина у природному

 довкіллі,%

Дитина у світі

культури

(зображувальна діяльність),%

Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі,%

Мовлення дитини,%

Навчання грамоти,%

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

В

К

Рез

Молодший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

-

-

-

58

58

0

42

42

0

33

33

0

25

38

≥13

25

25

0

С

54

69

>15

26

42

≥16

42

58

≥ 16

42

52

≥16

42

54

≥12

59

68

≥9

Н

46

31

<15

16

0

≤16

16

0

≤ 16

25

15

≤ 10

33

8

≤25

16

7

≤ 9

Середній вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

17

25

>8

8

8

0

21

13

≤ 8

13

25

≥12

21

37

≥16

8

29

≥21

С

58

58

0

88

88

0

75

83

≥ 8

79

75

≤ 4

75

59

≤16

88

67

≤21

Н

25

17

<8

4

4

0

4

4

0

8

0

≤ 8

4

4

0

4

4

0

Старший вік

В

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Д

28

45

>17

28

41

≥13

34

41

≥7

39

41

≥2

11

35

≥24

17

24

≥7

-

29

≥29

С

33

39

>6

72

59

≤13

66

59

≤7

61

59

≤2

72

65

≥7

66

76

≥10

17

65

≥48

Н

39

16

<23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

0

≤17

17

0

≤17

17

6

≤11

Результати моніторингу свідчать, що внаслідок систематичної, планомірної роботи з дошкільниками у дітей на кінець року на достатньому та середньому рівні сформовані основні життєві компетенції та знизився показник низького рівня засвоєння знань.

Відсутність високого рівнів ЗУН обумовлена тим, що діти мають складні діагнози опорно-рухового апарату, значні порушення мовлення та другорядні діагнози різних порушень. Головна особливість пізнавальної діяльності та особистості дітей з порушеннями опорно-рухового апарату полягає у вираженій диспропорційності, нерівномірному, порушеному темпі розвитку, а також якісній своєрідності формування психіки.

За результатами педагогічної, психологічної діагностики на початку навчального року було виділено дітей «групи ризику» (діти з низьким рівнем ЗУН, складними діагнозами, які потребують комплексної реабілітаційної, корекційної роботи спеціалістів). Питання подальшої корекційно-відновлювальної роботи з такими дітьми розглядались на засіданнях психолого-медико-педагогічного консиліуму СДНЗ №232 (ПМПК). За висновками засіданнь ПМПК в цьому навчальному році  посилена індивідуальна корекційна робота проводилась з 4 дітьми.

         Проведений моніторинг освітньої роботи з дітьми в 2017-2018 н.р. є результативним і відповідає програмним вимогам. Він  виявив також резерви щодо подальшого вдосконалення професійної майстерності педагогів щодо підвищення якості освітньої роботи з дітьми, зокрема з освітніх ліній «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Резервом у роботі також є вдосконалення діагностичного інструментарію, методик обстеження для організації і проведення моніторингу досягнень дітей раннього та передшкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

          Результати педагогічної діагностики обговорювались на педагогічних радах, педгодинах, та визначались шляхи поліпшення і ефективності використання різних методів та прийомів для підвищення рівня знань, умінь навичок дітей раннього та передшкільного віку.

         Аналізуючи освітню роботу СДНЗ №232  доречно зазначити, що спільна робота всіх учасників освітнього процесу дала можливість досягти позитивних результатів у роботі. Але на сьогоднішній день необхідно:

-       забезпечити і підвищити якість дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу СДНЗ №232 з використанням інформаційних комп’ютерних технологій;

-       розширити інформаційне поле методичного кабінету через роботу  веб-сайту СДНЗ№232.

В СДНЗ №232  приділено належну увагу проблемі наступності між дошкільною та початковими ланками освіти, яка на сьогодні лишається актуальною. В СДНЗ №232 проводиться  відповідна робота:  між CДНЗ №232 та ЗЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №91 та ЗЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №24 були укладені угоди про співпрацю;  обговорено, складено та затверджено план спільних заходів із забезпечення взаємодії СДНЗ № 232 та ЗЗОШ  на навчальний рік.

             Впродовж 2017-2018 н.р. проводились екскурсії старших дошкільників до ЗЗОШ №24, вчителі початкових класів були учасниками на засіданнях педагогічних рад закладу.

        Педагоги CДНЗ № 232 з метою підвищення мотиваційної готовності до навчання в  школі організовували  та проводили:

-           бесіди з дітьми «Я готуюся до школи», читання творів про школу, складання розповідей «Я майбутній першокласник», конкурс дитячих малюнків «Якою бачу свою школу», екскурсії до школи,  участь у святах «День Знань», «Останній дзвоник»;

-    з батьками дітей-випускників вихователями та практичним психологом проводились  консультації з метою їх просвіти за такими темами: «Як підготувати дитину до школи», «Першокласник. Що треба знати батькам?», «Дошкільник – завтрашній школяр».

       З метою вивчення рівня готовності майбутніх першокласників до школи практичний психолог Сизоненко В.Г. надавала інформацію на кожного випускника «Інформація про сформованість передумов навчальної діяльності випускника».

На розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015р., в СДНЗ № 232 розроблені Заходи що окреслюють напрями і шляхи розвитку національно-патріотичного виховання в освітньому просторі СДНЗ № 232, а саме: для фонду бібліотеки  методичного кабінету СДНЗ № 232 придбано методичну літературу з питань патріотичного виховання для усіх вікових груп; для методичного супроводу навчально-виховної роботи придбано парціальну програму націнально-патріотичного виховання дітей дошкільного віку "Україна - моя Батьківщина" (наказ МОНУ від 16.06.2015 № 641 ) та до неї – посібник з  «Україна - моя Батьківщина»: конспекти занять із національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (О.М.Каплуновська, I.I. Кичата, Ю. М. Палець. — Тернопіль: Мандрівець, 2017); на вікових групах книжкові куточки поповнено дитячими книжками з народними казками та творами українських дитячих авторів; проводились виставки сумісної творчості дітей та батьків, проведена музична розвага «Святкуємо Пасху!», ярмарок та майстер-клас з розпису писанок; створено електронну добірку дитячих мультфільмів на українській мові, музичних українських народних казок та пісень; поповнено картотеку дитячих презентацій, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором; на заняттях фізичної культури інструктор з фізкультури Цуля В.В. використовує українські народні ігри згідно віку дітей та провела відповідну консультацію з вихователями СДНЗ № 232; також для педагогів  вихователем-методистом проведені консультації «Шляхи, засоби, методи патріотичного виховання дошкільників», засідання Круглого столу «Формування соціально-ціннісної поведінки дошкільників»,  результатом якого стало визначення ефективних методів та прийомів психолого-педагогічної взаємодії дорослого з дітьми щодо підвищення якості освітнього процесу з питань національно-патріотичного виховання, Теоретичний семінар «Патріотичне виховання дошкільників у сучасному суспільстві», на якому педагоги поглибили теоретичні знання у доборі форм, методів і прийомів, спрямованих на цілісний підхід до формування патріотичних почуттів у дітей, у тісній взаємодії з сім’єю; впродовж року були проведені колективні перегляди занять з патріотичного виховання дошкільників через організацію зображувальної, художньо-мовленнєвої та театральної діяльності; на сайті СДНЗ № 232 створена тематична сторінка «Національно-патріотичне виховання», де розміщена цікава інформація для батьків та педагогів щодо системи патріотичного виховання, ознайомлення з національними традиціями, символами та оберегами українського народу. Свята, розваги, театралізовані вистави проводяться державною мовою. Проте залишається проблема активного використання української мови в повсякденні, в сім’ях вихованців, що обумовлено об’єктивними причинами.

В цьому році педагоги спільно з батьками вихованців продовжили облаштування народознавчого осередку «В гостях у Тетянки». На наступний навчальний рік плануємо організувати роботу з патріотичного виховання через використання природничих чинників, фольклорних форм та українських народних ігор як засібу урізноманітнення фізкультурно-оздоровчої роботи.

На сайті СДНЗ №232 створена тематична сторінка «Національно-патріотичне виховання», де розміщена цікава інформація для батьків та педагогів щодо системи патріотичного виховання, ознайомлення з національними традиціями, символами та оберегами українського народу.

            В СДНЗ № 232 приділяється особлива увага збереженню психологічного здоров’я дітей, їх психоемоційному розвитку,  створенню комфортних умов для соціалізації. Психологічний супровід освітнього процесу в закладі здійснює практичний психолог Сизоненко В. Г.

В 2017-2018 н. р. практичний психолог Сизоненко В. Г.  пройшла навчання та отримала сертифікати за темами: «Саморегуляція емоційних станів» (24 години); «Гра як система, підхід та інструмент, який працює сьогодні (зокрема гра з конструктором LEGO)» (8 годин); парціальна програма «Вчимося жити разом» з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії» дітей від 4 до 6-7 років на засадах розвитку життєвих навичок (16 годин).

Також Сизоненко В. Г. брала участь у роботі Всеукраїнського фестивалю «Простір психолога – 2018» та отримала сертифікат (6 годин).

Впродовж 2017-2018  навчального року приймала участь в роботі творчої групи практичних психологів  ЗДО  Хортицького району в розробці моніторингу психологічного розвитку дітей дошкільного віку в закладах дошкільної освіти, який був затверджений науково-методичною радою НМЦ м. Запоріжжя.

Сизоненко В. Г. є керівником методичного об’єднання  практичних психологів дошкільної освіти Хортицького району.

З дітьми передшкільного віку впродовж навчального року систематично проводились  психологічні заняття, спрямовані на збереження психологічного здоров’я та виконання вікових етапів розвитку за програмою Гумовської Л. М. «Розвиток соціально- емоційної сфери дошкільників» з використанням зошиту Федієнко В. В. та Волкової Ю. С. «Дитина і суспільство». Ці заняття допомагають сформувати у дітей основи життєвої компетентності, базові якості особистості, закласти основи для формування позитивного образу «Я» дитини (фізичного, психічного, соціального).

Для відстеження динаміки розвитку дітей використано  моніторингові  дослідження, за допомогою яких складено   психологічний портрет особистості дитини,  проведено психологічний аналіз деяких особливостей розвитку когнітивної,  мотиваційної, особистісної, емоційно – вольової сфер особи; сформовані  загальні висновки та рекомендації для педагогів. З дітьми старшого дошкільного віку (5 дітей),  які мають високий рівень емоційного неблагополуччя,  використані  корекційно – відновлювальні заняття за програмою А. В. Кондрашевської «Чудеса на піску». Особливо ефективно були використані елементи крупотерапії та комплекси вправ з релаксації в  «сухому  басейні». За результатами моніторингових досліджень визначена позитивна динаміка у 80% дітей.  В даній роботі заслуговує на увагу  використання батьками рекомендацій практичного психолога. Цю роботу планується продовжити в 2018-2019 навчальному році з дітьми з метою профілактики негативних станів та включити до використання в роботу  мольберту «Прозоре чудо».

З дітьми старшого дошкільного віку проводилась організована діяльність з розвитку дрібної моторики з використанням зошита «Підготовки руки до письма». У дітей  покращилися технічні та графічні навички. У 19% дітей ще залишились труднощі в правильному триманні олівця та в координації рухів руки. Частина цих дітей  залишається в СДНЗ №232 ще на один рік.  З дітьми старшого дошкільного віку (5 дітей) також проводились заняття з розвитку уваги. У 100% дітей спостерігається позитивна динаміка: змінилися властивості уваги -  обсяг, розподілення, переключення. В наступному році планується включити  в роботу використання тренажеру «Сітка» та  кінезіологічного тренажеру «Проведи мишку» з метою розвитку у дітей дрібної моторики, уваги, зорово-моторної координації.

З дітьми «групи ризику»  (6 дітей)  проводилась 2 рази  на тиждень  індивідуальна  корекційно-відновлювальна робота. Метою її проведення була корекція та розвиток пізнавальної, емоційної та комунікативної сфери дітей. Індивідуальний маршрут сплановано на основі вивчення розвитку дитини (співбесіда з батьками, діагностика розвитку психічних функцій, рекомендації обласної ПМПК та проведення ПМПК в СЗДО). В своїй роботі практичний психолог використовував різноманітні форми та методи роботи, ігри та вправи з розвитку пізнавальних психічних процесів,  психогімнастичні етюди, комунікативні ігри, елементи музико та арт терапії, руховий тренінг, релаксаційні методи. Вся індивідуальна робота з дітьми була погоджена з батьками вихованців. І за результатами проведення занять педагогам надавались рекомендації для закріплення з дітьми.  Позитивна динаміка спостерігається у всіх дітей. У 2 дітей, за рекомендаціями обласної ПМПК, скасовані рекомендовані заняття з практичним психологом в наступному році.

Розвиток дітей багато залежить від створення розвивального середовища  в закладі дошкільної освіти. В групах створені зони релаксації, емоційний куточок, розвивальне середовище змінюється 1 раз в квартал.  Впродовж року збагачено ігровим матеріалом кабінет психолога: мольбертом «Прозоре чудо» та  набором «Метафоричні асоціативні кульки».

Досягненням колективу в цьому році стало обладнання розвивальної кімнати, де вихователями і спеціалістами СДНЗ проводяться розвивальні заняття з дітьми з використанням інноваційних, арт-терапевтичних технологій, різноманітних тренажерів для розвитку дрібної та загальної моторики, формування сенсорних еталонів, розвитку творчості та креативності, кінезіологічних тренажерів для розвитку зорово-моторної координації, тощо.

Робота вихователя-методиста з педагогами була спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного колективу. Проводились  консультації відповідно до річних завдань СЗДО №232, семінар  - практикум «Мовленнєво- ігрова діяльність дошкільників» був ефективним, результатом став напрацьований ігровий матеріал для роботи з дітьми усіх вікових  груп.  Був проведен  майстер клас «Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників засобами арт терапії (метафоричні асоціативні кульки)». 

Для підвищення культури батьківства  проводились:

-  музично – психологічно – мовленнєвий тренінг для батьків раннього віку «Різдвяні свята» В ході проведення тренінгу батьки навчались ефективним способам взаємодії з дітьми, різноманітним здоров’язбережувальним технологіям: релаксації, психогімнастиці, вправи з розвитку дихання, з розвитку дрібної і загальної моторики, музично -  ритмічні ігри.

- з батьками старшого дошкільного віку:  практичне заняття  «Особливості психологічного розвитку дітей старшого дошкільного віку - підготовка їх до шкільного навчання», відео заняття  «Навчання дітей правилам безпечної поведінки з незнайомцями».  

        Практичним психологом  здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дитини з інвалідизацією Данілова Кирила 2012 р.н. (ДЦП). Під час психологічного супроводу матері  дитини Даніловій О. А. надані рекомендації щодо вікового розвитку психічних функцій у дитини та стилю спілкування з дитиною.

Заслуговує на увагу логокорекційна робота, яка була спрямована на надання якісної логопедичної допомоги дітям, які мають важкі порушення мовлення та потребують мовленнєвої корекції. За результатами обстеження, та рекомендаціями КЗ «ЗОПМПК» ЗОР логокорекційні заняття  в 2017-2018 навчальному році відвідало 33 дитини: з ФФН – 12 дітей36,4%); з ЗНМ – 21 дитина ( 63,6%); з заїкуватістю – відсутні; з дизартрією – 12 дітей (36,4%)

За рекомендаціями учителя–логопеда Костюченко І. С. діти отримали консультацію спеціалістів: 80 %  дітей –невропатолога; 45 % дітей – психіатра (дитячого); 20 % дітей – ортодонта; 18 % дітей – отоларинголога

Учителем-логопедом забезпечено умови для засвоєння дітьми відповідних навчальних та корекційно-відновлювальних програм з урахуванням мовленнєвих порушень, вікових індивідуальних особливостей дітей.

В логокорекційній роботі впродовж року були використані такі корекційні програми: «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з ФФН 5-го року життя». Ю.В. Рібцун; програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей  старшого дошкільного віку із ЗНМ» Л.І.Трофименко; програмно-методичний комплекс « Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з ФФН мовлення». Л.І.Бортенева; програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно -рухового апарату А.Г.Шевцова; програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Т.В.Сак.

Під час логокорекційних занять у 2017-2018 н.р. використовувались ефективні форми, методи навчально-корекційного процесу, матеріали сучасних іноваційнихметодик, традиційні та нетрадиційні методи масажу артикуляційного апарату, біоенергопластики для забезпечення високої результативності занять.

При організації логокорекційної роботи враховано всю картина мовного дефекту, результати обстеження дітей. Вчитель-логопед систематично використовувались власно розроблені масажні прийоми, матеріали для розвитку актикуляторної моторики для дітей з тяжкими пору­шеннями артикуляційного апарату, порушенням іннервації, використовую методику проведення масажу артикуляційного апарату за О.М. Новіковою для дітей з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату. Під час логокорекційної роботи використовує матеріали сучасних інноваційних методик, традиційні та нетрадиційні методи масажу артикуляційного апарату, біоенергопластику.

         Вивчено і зафіксовано динаміку розвитку мовлення дітей «групи ризику». Вироблено оптимальну педагогічну стратегію, спроєктовані шляхи навчання, виховання та соціальної адаптації дитини. В роботі з дітьми використовувались ефективні форми і засоби активізації розвитку мовлення, фонематичного сприймання, попередження дизграфії, дизлексії.

Проведено  роботу з дітьми «групи ризику»: Северенюк М., група №2; Красько М., група №2; Балабуха Я., група № 4; Пеньков С,. група №5; Ряховський Н., група №5.

На цих дітей складено індивідуальні плани роботи з урахуванням первинного та вторинного (логопедичного) діагнозу. Для кожного з дітей розроблені індивідуальні комплекси вправ для розвитку артикуляторної моторики, мовленнєвого дихання, різноманітні прийоми логопедичного масажу. У мовленнєвому розвитку дітей спостерігається позитивна динаміка

Учитилем-логопедом здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дитини з інвалідизацією Данілова Кирила 2012 р.н. Під час логопедичного супроводу матері дитини Даніловій О.А. надані рекомендації щодо логокорекційної роботи з дитиною вдома.

В кабінеті учителя-логопеда створено інклюзивне середовище для роботи з дітьми з інвалідизацією. Учитель-логопед Костюченко І.С. відпрацьовує сучасні форми співпраці з батьками дітей, які мають порушення мовлення. Широко впроваджується в освітню роботу інформаційно-комунікативна технологія «Фідбек». Ця технологія дозволяє  надати фахову допомогу сім’ї: індивідуальні консультації, поради, домашні завдання,  фото, відео матеріали для кожної дитиною на дистанційній  відстані.

Учителем-логопедом Костюченко І.С. в 2017-2018 н.р.проведено пропаганду  дефектологічних  і  логопедичних  знань  серед  педагогів  і  батьків на засіданнях педагогічних рад, семінарах, засіданнях методичного об'єднання учителів-логопедів Хортицького району, консультаціях для батьків та педагогів. На сайті СДНЗ висвітлена інформація для батьків  щодо методики роботи на скляному мольберті.

У листопаді 2017 учитель-логопед Костюченко І.С. приняла участь у семінарі для завідувачів ЗДО, при КЗ «ЗОІППО» ЗОР.  Брала участь у роботі виїзної КЗ «ЗОПМПК» ЗОР та ПМПК СДНЗ № 232.

Учитель-логопед здійснювала систематичний моніторинг навчальних досягнень дітей, які мають мовленнєві порушення. Завдяки ефективно проведеної  логокорекційної  роботи у всіх дітей покращились: артикуляторна, дрібна моторика, мовленнєва дихання. Спостерігаються значні покращення артикуляційної моторики, зоровомоторної коорднації, звуковимови, словника, лексико-граматичної будови, фонематичного слуху з зв’язного мовлення, складової структури, нормалізація темпу, ритму, чіткості, точності мовленевих рухів.

Учитель-логопед Костюченко І.С. в 2017-2018 н.р. розробила та впровадила логокорекційну роботу комплекс вправ на тренажері «Дидактична черепаха», направлену на розвиток дрібної моторики, координації рухів, розвитку пасивного та активного словника; розробила та надала персоніфіковані консультації для батьків щодо роботи з дітьми, які мають порушення мовлення.   Музично-естетичний розвиток дітей в дошкільному навчальному закладі організовувала музичний керівник Огонькова А.В. Музичні заняття, як основна форма організації музичного виховання дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату, проводились з урахуванням специфічних потреб кожної дитини та орієнтацією на загально розвивальну мету. На музичних заняттях з елементами логоритміки велика увага приділялася комплексній корекційно-профілактичній роботі яка формувалась з урахуванням діагностичного обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на початку(вересень) та в кінці (квітень) навчального року.

За період 2017-2018 навчального року результати обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей показали покращення в розділах:

-музично-рухова діяльність: діти 4-го р.ж. - на 20%; діти 5-го р.ж. – на 40%; діти 6-го р.ж. – на 35%;

-почуття музичного ритму, культуру виконання рухів: діти 4-го р.ж. - на 10%; діти 5-го р.ж. – на 20%; діти 6-го р.ж. – на 30%;

-слухання музики: діти 4-го р.ж. - на 15%; діти 5-го р.ж. – на 25%; діти 6-го р.ж. – на 30%;

-співи: діти 4-го р.ж. - на 10%; діти 5-го р.ж. – на 15%; діти 6-го р.ж. – на 25%;

-вокальні навички: діти 4-го р.ж. - на 25%; діти 5-го р.ж. – на 30%; діти 6-го р.ж. – на 35%;

-гра на музичних інструментах: діти 4-го р.ж. - на 25%; діти 5-го р.ж. – на 30%; діти 6-го р.ж. – на 40%.

Моніторингове обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей на кінець навчального року (квітень) показали покращення результатів в усіх розділах музичного розвитку дітей. Діти навчилися слухати та описувати музичні твори; оволоділи грі на ДМІ; краще ніж на початку навчального року виконували ритмічні та танцювальні рухи; навчилися співати природним голосом без напруження, слухаючи один одного.

Впродовж року проводилась індивідуальна робота з дітьми, яка була розроблена з врахуванням результатів психолого-медико педагогічного консиліуму та  діагностичного обстеження музичного розвитку та музичних здібностей дітей.

         Особлива увага приділялась дітям групи ризику за висновками ПМПК закладу: Бренеру Володимиру гр.№ 6, Красько Марку гр.№2, Северенюк Маргариті гр. №2, Пенькову Олександру гр. №5,Балабуха Ян гр.№4.

         Для кожного з цих дітей були розроблені індивідуальні комплексні плани, враховуючи рекомендації лікаря-ортопеда та другорядні діагнози.

За період 2017-2018 н. р. діти групи ризику показали покращення результатів во всіх розділах музичного виховання (з низького рівня музичного розвитку до середнього рівня музичного розвитку).

Велика увага на музичних заняттях приділялась релаксації (вмінню розслаблятися), координуванню співу та рухів (пісня-інсценування, пісня-гра), розвитку дрібної та загальної моторики (пальчикові масажі, музично-дидактичні ігри).

Впродовж 2017-2018 н.р. музичний керівник Огонькова А.В. використовувала в своїй роботі з дітьми театралізовану діяльність.   Так на весняних святах діти кожної вікової групи показували театралізовані музичні казки: «У гості до сонечка» гр. №6 (4-го р.ж.), «Дюймовочка» гр. №3 (5-го р.ж.), «Зайченя заблукало» гр. №2 (5-го р.ж.), «Одного разу в лісі» гр.№4 (6-7-го р.ж.), «Легенда про підсніжник»  (6-7-го р.ж.).

В своїй роботі музичний керівник використовувала мультимедійні технології (аудіо, відео), які допомагали в досягненні поставлених задач в корекційно-відновлювальній роботі та в музично-естетичному розвитку дітей на загальних та індивідуальних музичних заняттях.  

Новим і дуже цікавим було впровадження залучення батьків до проведення свят та розваг в дитячому закладі: «Різдвяні вечори», «Стрітення», «Весняні свята», «Великдень».  Сумісна робота сприяла позитивному результату взаємодії між дітьми, їх батьками та вихователями групи.

Музичні заняття дуже позитивно вплинули на загальний розвиток дітей. Використання елементів музикотерапії розкривала природний потенціал дітей, який використовувався для зміцнення фізичного здоров’я, гармонізації емоційних станів, моделюванню поведінки дітей, активізації їх творчого потенціалу.

Інструктором з фізвиховання Цулею В.В. здійснювалась робота з фізичної культури з використанням здоров’язбережувальних, здоров’яформуючих технологій; ранкова гімнастика та вступна частина заняття проводилась за методикою М.М. Єфименко «Театр фізичного виховання. Малі форми фізичного виховання». Цулею В.В. розроблені  комплекси вправ для кожної вікової групи. На заняттях з фізичної культури використовувалось  нетрадиційне обладнання: «Парашут», фітболи, батут, балансири, авторський тренажер «Ритмохід». Для кожного обладнання розроблені  комплекси вправ спеціально для дітей з порушенням ОРА. Приділялась увага організації Днів здоров’я, спортивним святам і розвагам, рухливим іграм, руховій активності дітей впродовж дня, які проводяться згідно вимог програми та вікових особливостей дітей. Велика увага приділялась виконанню корегуючих вправ. Здійснення медико-педагогічного контролю сприяло досягненню оптимального рівня фізичного навантаження та максимальних показників загальної та моторної щільності занять.         Хронометраж занять показав, що середній показник загальної щільності заняття становить у групі молодшого віку – 87%, у групах середнього віку – 90%, у групах старшого віку – 93%, моторна щільність становить у групі молодшого віку – 60%, у групах середнього віку – 65%, у групах старшого віку – 70% 

         На святах та розвагах також використовується методика М.М.Єфименко: включається комплекс вправ горизонтального пластичного балету за різними напрямками.

На підставі даних сестри медичної старшої та особистого моніторингу внструктор з фізичного виховання планує індивідуальну роботу. В індивідуальній роботі використовуються різноманітні тренажери та методики, завдяки яким на кінець навчального 2017-2018 року отримані такі результати :

-після моніторингу фізичного стану дітей на початку навчального року  30% дітей мають слабкий м’язовий тонус, що приводить   до порушення постави та 25% до обмеження рухової активності кульшових суглобів ,на кінець навчального року 20% дітей ,які мають слабкий м’язовий тонус, 13%,які мають обмеження рухової активності кульшових суглобів; 

-дітей з плосковальгусною деформацією стопи  було на початку навчального року 89% , стало на кінець навчального року 70%;

-дітей з порушенням постави  було 8,5% ,стало на кінець навчального року 4,5%;

-діти старшої групи, які за результатами моніторингу на початку навчального року  мали недостатньо розвинену сили м’язів рук (45%),  швидкість (39 %),силу м’язів ніг (25 %), стало 28%,20%, 13%.

За результатами ПМПК СДНЗ  на початку навчального року потребували особливої уваги такі діти: Брененер В., Красько М., Северенюк М.,Пеньков О., Балабуха Ян. Ці діти відвідували індивідуальні заняття з використанням всіх вищезазначених методик та тренажерів, засвоювали  основний матеріал, виконували вправи на релаксацію, комплекс вправ зі стретчінгу та горизонтального пластичного балету. За результатами моніторингу ці діти на низькому рівні за основними рухами та мають недостатньо розвинену для їх віку силу м язів черевного пресу та спини. Але відмічається позитивна динаміка.

Впродовж  року  з  дітьми   вікових   груп  два  рази  на  тиждень   проводились  заняття  з  лікувальної  фізкультури  згідно  розробленим  індивідуальним  комплексам, враховуючи  рекомендації  лікаря-ортопеда Шуваєва А.В. Всі  діти  отримали  два  курси  масажу  згідно  діагнозу. Комплекси  індивідуальної  лікувально- корекційної  роботи  змінюються  кожні  два  тижні. 

Особливу увагу в СДНЗ №232 приділено лікувальній фізкультурі, як одній із складових корекційно-відновлюваної роботи з дітьми. Лікувальна фізкультура має загальнотонізуючий вплив на організм. Вона сприяє якнайшвидшій ліквідації анатомо-фізіологічних порушень в окремих органах.

Впродовж  року  з  дітьми   вікових   груп  два  рази  на  тиждень   проводились  заняття  з  лікувальної  фізкультури сестрою медичною з ФК Дієвою О.В.. Діти відвідували заняття підгрупами,  згідно діагнозу   лікаря-ортопеда Шуваєва А.В. Діти «групи ризику» та діти з інвалідізацією займались лікувальною фізкультурою індивідуально по розробленим сестрою медичною з ФК комплексам. При цьому ураховувались діагнози ОРА та другорядні, вік дитини, фізичний стан.

Для кожної дитини були розроблені індивідуальні комплекси, які змінювались кожні два тижні, а також фіксувались  в зошитах взаємозвя’зку між сестрою медичною з ЛФК та вихователями вікових груп.

На  заняттях  із ЛФК  Дієвою О. В.  використовувалось  як  традиційне  обладнання  (гімнастичні  палиці,  м’ячи , обручи, драбина, похила  дошка,  шведська  стінка), так  і  нетрадиційне (фітболи, масажери, надувні  пуфи, тренажери «Повітряна прогулянка», «Тунель», «Малявка», «Космонавт», «Геркулес», «Чарівна доріжка», «Вертелка»).

Згідно з графіком та призначенням лікаря-ортопеда проводились курси масажу  (по 10 сеансів) з дітьми всіх вікових груп. Крім  класичного  лікувального  масажу,  сестра медична з масажу Дієва О. В.   застосовувала  масаж  масажерами, призначеними  для  масажу сегментарних зон.

Також  дуже  ефективним  став масаж колючими рукавичками. Для  дітей  з  діагнозом  ДЦП використовувала кульки  Су-Джок. В  лікувальній  фізкультурі  задіяні  прийоми  пасивної  гімнастики, релаксійні  моменти, дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика з промовлянням віршів, самомасаж,  крапковий  масаж Шиатсу та корекція постави перед дзеркалом. В результаті проведеної  роботи  з  лікувальної  фізкультури  та  масажу  помічено  покращення  фізичного  стану  дітей.  При  діагностичному  огляді  лікарем -  ортопедом  відмічено  перехід  з  тяжкого  ступеню ПВДС   на більш  легку  ступінь - 16 дітей , збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах - 2 дитини, покращення  постави – 2 дитини, зняті діагнози-2 дитини

Станом на  31.05.2018 лікарем -  ортопедом  було  проведено  чергове  діагностичне  обстеження  дітей  вікових   груп  – 91  дитина. Під  час  діагностичного  обстеження  лікарем-ортопедом Шуваєвим А. В.  у дітей  була відмічена  позитивна  динаміка: відмічено  перехід  з  більш  тяжкого  ступеню  плосковальгусної деформації  стоп  на  легку  ступінь у 16 дітей  (Мінєєва Р., Зубриліна І., Коваленко М., Заєць С., Щетиніна О., Кулікова Р., Якімчук Н., Полівар С., Тилик Е., Мінакової П., Кузнєцова А., Радченко О., Кравець С., Ряховського М., Чевичелової В., Роботи С.); збільшення   рухової  активності  в  кульшових  суглобах виявлено  у   2  дітей (Щербакова С., Ряховського М.); знято діагнози у 2 дітей (Чірікова К.-вальгусна деформація колінних суглобів, Якімчук М - вальгусна деформація колінних суглобів.); покращення   постави    відмічено  у  2 дітей  (Кузнєцова А., Радченко О.)

Під час огляду дітей  лікарем-ортопедом Шуваєвим А. В.  були  надані консультації батькам для кожної дитини стосовно подальшого лікування (заняття з лікувальної фізкультури, курс масажу, фізіотерапевтичні  процедури, відвідування лікаря-ортопеда )

В СДНЗ №232 створені оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної  роботи.

Медичне обслуговування дітей в СДНЗ №232 здійснюють медичні працівники: сестра медична старша та сестра з дієтичного харчування Дорошенко Л.М., сестра медична із масажу та ЛФК Дієва О.В., лікар-ортопед Шуваєв А.В.

     Зусилля колективу СДНЗ №232 були направлені на збереження та зміцнення здоров'я дітей. Використовуючи програму «Здоровим бути хочемо» в освітньому процесі дотримувалися особистісно-зорієнтованої моделі спілкування та навчання дітей, індивідуального та диференційованого підходу з урахуванням психологічних  особливостей дітей, раціонального розкладу занять, активізації рухового режиму, психологічного супроводження дитини впродовж перебування її в СДНЗ № 232, здійснювали контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком дітей. Контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, режимом та якістю харчування постійно здійснювався завідувачем, вихователем-методистом,сестрою медичною старшою, лікарем педіатром. Один раз на квартал лікарем педіатром проводяться   поглиблені огляди дітей раннього віку та двічі на рік  - дітей передшкільного віку. За планом роботи сестри медичної старшої організовувалися огляди дітей вузькими спеціалістами, проводились планові профілактичні щеплення, здійснювались фізкультурно-оздоровчі заходи, а саме: ароматерапія, сольові ванни для ніг, полоскання горла сольовим розчином, приймання кисневих коктейлів, нетрадиційні засоби оздоровлення (пальчикова гімнастика, крапковий масаж, ігрова гімнастика язика, дихальна гімнастика), кварцювання приміщень, проведення ранкової гімнастики з використанням коригуючих вправ, тощо. Для зміцнення здоров'я дітей в СДНЗ № 232 проводились різні види загартовуючих заходів, а саме: прогулянки на свіжому повітрі, проведення повітряних ванн (полегшений одяг), ходіння босоніж по траві по доріжкам здоров'я, проведення ігор з водою. Але слід зазначити, що в практику роботи впроваджуються не всі форми загартування (обтирання рукавичкою, контрастне  обливання ніг) в зв’язку з низькою температурою в  приміщеннях CДНЗ № 232.

         Аналізуючи стан відвідування дітьми СДНЗ № 232 визначено, що фактичне відвідування дітьми дошкільного закладу у 2017-2018 н.р. склало 69,1% - 11744 д/дн. Керуючись Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2017–2018 навчальний рік.  Захворюваність за період з 01.09.2017 р. по 31.05.2018р. склала 1615д/днів – 9,2 %, кількість пропущених днів з інших причин – 3773 д/дн. Це обумовлено збільшенням кількості дітей з хронічними захворюваннями, низьким температурним режимом в період  доопалювального сезону, а також недотриманням здорового та активного способу життя в родинах та низьким рівнем знань батьків щодо видів та використання вдома здоров'язберігаючих технологій.

Захворюваність дітей СДНЗ за 2016- 2018 роки

Показники

Рік

 

2016

2017

2018

Рівень загальної

захворюваності

2386

1892

2546

Рівень інфекційної

Захворюваності

68

21

174

Кількість днів пропущених однією

дитиною через хворобу

16,5

11,2

16,1

Індекс здоровя

12,5

8,6

8,1

Відсоток пропусків через хворобу

6,4

4,7

6,4

Захворюваність дітей СДНЗ за видами захворювань за 2014- 2016 роки

Види захворювань

Рік

 

2014

2015

2016

ГРВІ

188

151

177

Бронхіт

16

23

27

Інфекційні захворювання,

що передаються повітряно-крапельним шляхом

6

1

15

Гострі кишкові інфекції

-

1

-

        

Моніторинг стану здоров’я дітей в СДНЗ № 232

за 2017рік

№ за/п

Зміст

Показник

 

Чисельністьдітей в СДНЗ на кінець року

86

 

Показникохопленнямедичнимиоглядами у % на кінець року

100

 

Кільсть травм в СДНЗ за рік

 

 

під час НВП

-

 

побутові

2

 

Кількість днів пропущених через хворобу

1389

 

Річний план дітоднів

21690

 

Показникзахворюваності%

 

 

(ГРВІ, соматичнізахворювання)

4,05%

 

Група № 1 

7,7%

 

Група № 2 

6,2 %

 

Група № 3 

5,4 %

 

Група № 4 

4,8 %

 

Група № 5 

8 %

 

Група № 6 

5,2 %

 

ГКІ

-

 

Чисельністьдітей, які не хворіли у звітномуроці %

7/8,1 %

 

Показникохопленнястоматологічнимиоглядами у %

24/25,5%

 

Чисельністьдітей з вадамиопорно-руховогоапарату в ДНЗ

86

 

- плосковальгусна  деформація  стоп

- дисплазія  кульшових  суглобів

- ДЦП

- кривошия

- укорочення  нижніх  кінцівок

- клишоногість

- вальгусна  деформація  колінних  суглобів

- вроджена деформація  грудної  клітини

- порушення постави

- варусна деформація гомілок

- вроджена аномалія розвитку хребта та грудної клітини

70/81,4%

9/10,5%

1/1,2%

3/ 3.5%

-

1/1,2%

2/2,3%

2/2,3%

2/2,3%

3/3,5%

-

 

Чисельністьдітей звадамизору в ДНЗ

3/3,5%

 

Чисельністьдітей з вадамимовлення

33/38.4%

 

Чисельністьдітей з паталогієюсерцево-судинноїсистеми в ДНЗ

13

 

Чисельністьдітей з патологієюендокринноїсистеми

1/1,2 %

 

Чисельністьдітей з паталогієюорганівтравлення в ДНЗ

-

 

Чисельністьдітей з хронічнимизахворюваннямиорганівдихання

-

 

Чисельністьдітей з латентною формою тубінфекції в ДНЗ

-

 

Чисельністьдітей з патологієюнервовоїсистеми в ДНЗ

8/9,3%

 

чисельністьдітей, якимпризначено в ДНЗ дієтичнехарчування

-

 

Чисельністьдітей, віднесених до                            І групиздоров'я, дітей/ %

-

 

                                                                                  ІІ групиздоров'я, дітей/%

81-94,2%

 

                                                                                  ІІІ групиздоров'я, дітей/ %

5/5,8 %

 

Відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227 та листа Міністерства освіти і науки України «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 21 червня 2007 р. № 1/9-394 у СДНЗ №232 проведено аналіз стану харчування дітей за період з 01.09.2017 по 31.05.2018.

         Аналізувалися такі питання:

-   система здійснення замовлень продуктів харчування для дошкільного закладу;

-   робота з постачальниками продуктів харчування з питань внесення коректив, зауважень;

-   контроль за якістю продуктів харчування;

-   обізнаність з нормативними документами з визначених питань;

-   дотримання встановленого меню для дітей;

-   наявність картотеки страв;

-   відповідність меню-розкладу картотеці страв;

-   контроль за дотриманням посадових обов’язків відповідальних осіб тощо.

         Завідувачем Кончуковською Т.Л. систематично контролюваось ведення документації СДНЗ № 232.  За результатами аналізу з'ясовано, що у СДНЗ № 232 ведення документації з організації харчування дітей є задовільною. В СДНЗ № 232 організовано три­разовий режим харчування для дітей.  

         Відповідно до штатного розпису СДНЗ № 232 повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Посадові обов’язки відповідальних осіб приведені у відповідальність до вимог Інструкції.

         Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний, у до­статній кількості забезпечено кухонним обладнанням, посудом. В 2017-2018 навчальному році було придбано електром'ясорубку  на суму 2 179 грн.

Керівником Кончуковською Т.Л. ведеться контроль за виконанням заявки на продукти харчування. Сестра медична із дієтичного харчування Дорошенко Л.М. надає наприкінці місяця інформацію про показник фактичної відвідуваності дітей в дошкільному закладі за місяць, та виконання норм харчування. З урахуванням цих даних та відповідно до обсягу продукції, визначеного специфікацією, здійснюються розрахунки на наступний місяць та повідомляється  СДНЗ № 232. Після постачання продукції керівником та комірником аналізується виконання заявки.

         30.04.2018 був випадок постачання неякісної продукції харчування (яйце куряче) ТОВ ГФ «Форт 2015», на що було бракеражною комісією по харчуванню складено акт на заміну даного продукту якісним. Продукти харчування та продовольчу сировину впродовж 2017-2018навчального року поста­чали регулярно та у повному обсязі відповідно до заявок на продукти харчування.

         У СДНЗ № 232 зберігаються копії заявок на продукти харчування, здійснюється аналіз про повноту їх виконання.

         Видача готових страв на групи здійсню­валася відповідно до графіка видачі їжі.

З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказу по СДНЗ № 232 від 03.01.2018 № 08 «Про організацію харчування дітей в СДНЗ №232 у 2018р.» були створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування дітей, які проводили щоденно перевірки (записи в журналі громадського контролю за організацією харчування). Згідно зі встановленою формою вчасно ведуться журналибракеражу сирої та готової продукції, журнал здоров’я працівників харчоблоку. Щомісячно в СДНЗ № 232 представниками батьківської громадськості здійснюється контроль за організацією харчування дітей.

         Аналіз виконання норм харчування за 2017-2018 рік показав, що у цілому харчуван­ня дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

         Згідно аналізу харчування було виконано норми харчування:                                                        за період

 

 

з 01.09.2016 по 31.05.2017

риба –  сад – 74 %, ясла – 91 %,

м’ясо –  сад – 88 %, ясла – 90%,

молоко – сад – 74 %, ясла –66%,

олія –  сад – 100%,  ясла – 100%,

сир кисломолочний – сад –  90,  ясла – 78%,

яйце –  сад – 84%, ясла – 100%,

сир твердий   -  сад 92%, ясла-  94% ;

овочі –  сад 69%; ясла -  67%

картопля -  сад -  88%, ясла -   90%

фрукти – сад   47%, ясла- 56% ;

цукор – сад 100%, ясла -  100%;           

масло вершкове  -сад -100%, ясла -100%

соки –  сад 62%, ясла – 63%.          

з 01.09.2017 по 31.05.2018

риба –  сад – 92%, ясла – 100 %;

м’ясо –  сад –  94%, ясла – 99%,

молоко – сад – 65%, ясла –58%;

олія –  сад – 100%,  ясла – 100%;

сир кисломолочний – сад –  80%,  ясла – 81%;

яйце –  сад – 81%, ясла – 93%;

сиртвердий   - сад - 90%, ясла-  95%;

овочі –  сад 73%; ясла -  71%;

картопля -  сад -  94%, ясла - 95%;

фрукти – сад   65%, ясла- 77%;

цукор – сад 98%, ясла -  99%;           

масло вершкове  - сад -100%, ясла -100%;

соки –  сад 36%, ясла – 39%.          

Згідно з програмними вимогами ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільників. У групах створені всі умови для формування у вихованців культурно-гігієнічних навичок. Вихователі, помічники вихователів добре обізнані з питань гігієнічного, естетичного виховання. Як показало спостереження за процесом організації харчування дітей в різних вікових групах, працівники приділяють належну увагу процесу формування у дошкільників відповідних культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування. Вихованці мають сформовані навички (миття рук, сервірування столу, чергування та виконання доручень), обізнані з назвами страв, у спілкуванні перелічують улюблені. Відповідна робота проводиться з батьківською громадськістю. Питання щодо наступності в організації раціонального харчування між закладом та сім’єю розглядаються на групових та загальних батьківських зборах, плануються в індивідуальних бесідах, висвітлюються через батьківські куточки. Поради та рекомендації, відповідні тематичні добірки мають естетичний вигляд та практичний зміст.

Виходячи з вищезазначеного, організація харчування дітей в СДНЗ №232 на достатньому рівні.

В CДНЗ №232 створено відповідні умови для організації безпечної життєдіяльності вихованців та працівників. Вся робота в CДНЗ №232 з цього питання була направлена і велась відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів. З метою збереження життя і здоров'я дітей у СДНЗ № 232 завідувач Кончуковська Т.Л.  планово проводить з працівниками інструктажі відповідно до відомчих інструкцій. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» керівник закладу спільно з первинною профспілковою організацією працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципах: пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці навчання та виховання. Крім нормативно-правових документів з охорони праці, охорони життя та здоров'я дітей, в CДНЗ № 232  керівником видані накази та розроблені додаткові заходи щодо попередження дитячого травматизму та збереження їх здоров'я.

Також поновлені куточки: «Цивільної оборони», «Дорожня абетка», «Абетка пожежної безпеки», «Охорони безпеки життєдіяльності», тематичні рубрики з безпеки життєдіяльності в групових батьківських куточках.

Систематично проводилися  Місячники, Тижні, Декади безпеки з питань безпечної поведінки дітей в різних ситуаціях на  вулиці, в побуті, на воді та ін. Організовувалася робота тематичних стендів: «Пожежна безпека», «Щоб не сталося лиха», «Обережно – дорога», «Коли ти один вдома», пам’ятки для батьків щодо правил поведінки у разі виникнення терористичних або диверсійних актів. Система занять з валеологічної спрямованості дозволяє сформувати у дітей поняття про свій організм та догляд за ним. 

Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, створення належних санітарно-гігієнічних умов розглядаються на загальних зборах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачі.

Про якість проведеної  роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців та працівників під час навчально-виховного процесу свідчить відсутність травматизму. Але рівень травматизму в побуті серед вихованців є присутнім: 2017 – 2 дитини; 2018 – 2 дитини. Серед подій, в наслідок яких сталися нещасні випадки можна визначити основні: падіння потерпілих. Серед причин  які стали передумовами нещасних випадків, можна зазначити – особиста необережність.

З метою встановлення взаємодії з батьками педагоги закладу в роботі з родинами використовували різноманітні форми роботи: колективні, індивідуальні, наочно-інформаційні: батьківські збори (групові та загальні), на яких обговорювались проблеми життєдіяльності кожної групи і СДНЗ № 232; засідання «круглого столу» з певних питань; заняття-тренінги, музично-психологічні тренінги, покликані навчити батьків правильно організувати спілкування і спільну діяльність з дитиною; спільні з дітьми, батьками і вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт батьків і дітей; дні відкритих дверей, кінолекторії, клуби батьківського спілкування, проектна тематична діяльність, тренінги, майстер-класи; індивідуальні бесіди і консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки приводять дитину в дитячий садок або забирають додому); залучення батьків до життя дитячого садка (організаційно-господарська допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, допомога у проведенні екскурсій, спільні облаштування ігрових майданчиків та території СДНЗ №232, трудовий десант). Найпоширенішими наочно-інформаційними формами взаємодії є виставки дитячих робіт; реклама книг, статей з проблем сімейного виховання, рекомендації, анкетування.

Значного поширення набули творчі форми роботи з батьками, в яких брали участь діти, інші педагоги і співробітники СДНЗ № 232.

Для тих батьків, які не змогли відвідати дитячий садок, вихователі пропонували на диску або флешці перегляд запису відеороликів різних видів діяльності дітей впродовж дня. Практикувалась технологія «Фідбек» – листування з батьками за допомогою електронної пошти, Viber та обмін фотографіями, SMS повідомлення з метою передачі або отримання необхідної інформації, письмові форми спілкування (лист подяки батькам, лист про успішність дитини).

Завдяки різноманітним формам роботи стали тісніші зв'язки між вихователями та батьками, що спонукає до подальшого розвитку доброзичливих відносин і, як наслідок, довіра батьків вихователям.

Між загальними зборами згідно річного плану на 2017-2018н.р. були проведені засідання Ради СДНЗ №232. На яких розглядалися питання: проведення інвентаризації майна СДНЗ №232, благодійна допомога  від батьків, контроль за організацією харчування в СДНЗ №232, забезпечення виконання у 2018 році плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей, організація Днів відкритих дверей в СДНЗ №232, участь СДНЗ №232 в громадських проектах міста.

Всі заплановані засідання Ради СДНЗ №232 оформлено протокольно. Впродовж року на основі співпраці з адміністрацією СДНЗ № 232 розглянуто та вивчено питання щодо розвитку мовленнєвої культури у дітей дошкільного віку.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. В СДНЗ №232 ведеться робота на виконання Закону України «Про звернення громадян». Прийом громадян завдувачем СДНЗ №232  Кончуковською Т.Л. здійснювався згідно графіку та своєчасно вживались заходи щодо практичного розв'язання питань порушених громадянами. Впродовж 2017-2018 н.р. до завідувача СДНЗ № 232 надійшло 80 звернень від громадян, що на 35,0% (+20) більше у порівнянні з 2016-2017 р (було 60 звернення).

Питання що розглядалися на особистому прийомі з вересня 2017 по травень 2018 переважно стосувались: влаштування дітей до СДНЗ № 232, збереження місця за дитиною за висновками обласної ПМПК, переведення дітей з однієї групи до іншої, проблем адаптації, організації харчування, питання щеплення, звернення з питань працевлаштування, звернення працівників з особистих питань, з питань відрахування дитини.

Відсутня кількість звернень, що надійшли електронною поштою, письмові звернення, в тому числі через «Урядову гарячу лінію».

За видами звернень, визначених Законом України «Про звернення громадян», як і торік, домінують заяви – 96% щодо влаштування дитини до СДНЗ № 232 та пропозиції щодо їх утримання та харчування.

Повторні звернення відсутні.

З метою кваліфікованої організації особистого прийому громадян завідувачем Кончуковською Т.Л. був виданий наказ від 06.01.2018 № 09р «Про удосконалення роботи зі зверненнями громадян по СДНЗ № 232 у 2018 році», затверджені дні та години особистого прийому громадян керівником. Графік прийому громадян  неухильно дотримується.

         Всі питання звернень вирішувалися завідувачем Кончуковською Т.Л. в межах повноважень на особистому прийомі. Питання про стан роботи зі зверненнями громадян постійно перебувають на контролі керівника СДНЗ № 232 та розглядались на нараді при завідувачі, виробничих нарадах, загальних батьківських зборах. Жодне  із звернень громадян не залишилося без уваги, вирішувалось на місті і не потребувало подальшого розгляду у вищестоячих органах.

СДНЗ №232 є членом благодійного фонду «Розвиток». Вся діяльність фонду здійснюється згідно Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. № 531/97 ВП.

Батьківський комітет СДНЗ №232  щомісячно звітує перед батьківською громадою. Звіти  про використання коштів (оформлення протоколів) своєчасно подавалися в бухгалтерію благодійного фонду «Розвиток» територіального відділу освіти Хортицького району та систематично була проінформована батьківська громадськість за звітний період у інформаційних куточках СДНЗ №232. Скарги на роботу батьківських комітетів відсутні.

Збереження комунального майна (приміщення, обладнання, будівля, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі дошкільного навчального закладу) забезпечується як завідувачем Кончуковською Т.Л. так і колективом   працівників СДНЗ, батьківським колективом на належному рівні. Завідувачем Кончуковською Т.Л. постійно ведеться контроль за збереженням комунальної власності.

Завідувачем Кончуковською Т.Л. розроблено заходи щодо збереження енергоносіїв, тепло-енергозбереження. В CДНЗ № 232 створена комісія контролю за дотриманням використання енергоносіїв в межах затверджених лімітів та виконання заходів по тепло - енергозбереженню. Лімітів фонду заробітної плати дотримувались. Лімітів на   енергоносії та тепло-енергозбереження за звітний період дотримувались, окрім відсутність гарячої води, невідповідність температурного режиму санітарним нормам.  За звітний період порушень не виявлено, про це свідчать акти перевірок Територіального відділу освіти Хортицького району,  довідки інвентаризації за 2017-2018 н.р.

З метою поповнення матеріально-технічної бази СДНЗ № 232, було придбано: обладнання для проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, придбання оргтехніки, надавались запити до голів батьківських комітетів вікових груп.  В результаті сумісної діяльності були подані клопотання депутатам Запорізької міської ради Полюсову В.В., Володькову М.М. щодо виділення додаткових джерел фінансування для придбання обладнання на харчоблок, оргтехніки та килимів у музияну залу.

Депутатом Запорізької міської ради Полюсовим В.В. було виділено на придбання необхідного обладнання для поповнення  матеріально-технічної базу 50 000 грн., а саме: кондиціонеру LEBERG LBS-ODN08/LBU-ODN08, МФУ  Samsung SL-M2070 Black Grey, пилосмоку миючого THOMAS, гардин,                                                                                вагів торгівельних на  40 кг., картоплечистку ТОРГМАШ МОК-150М (Білорусь), м’ясорубки.

 Депутатом Запорізької міської ради Володьковим М.М. було виділено кошти на придбання килимів в СДНЗ №232 на суму 6000грн.

Депутатом Запорізької міської ради Ревчук О.А. було виділено кошти на придбання телевізору на суму 6000грн.

Завдяки співпраці керівника СДНЗ № 232 Кончуковської Т.Л. з батьківськими комітетами вікових груп в якості благодійної допомоги батьків були виконані наступні види робіт: у групі № 3 замінено дитячі столи на суму 2469грн.; у групі № 1 замінено лінолеум у спальній кімнаті на суму 1748 грн.; відремонтовано аварійний вихід на суму 5600 грн.; частково замінено вогненебезпечний пластик в коридорі на гіпсокартон. Також було придбано:  

-   матеріал для пошиву 2-х костюмів ялинок для проведення естафет на суму 459 грн.; будівельні матеріали та товари на суму 1838, 50 грн. та 6846,72 грн.;

-   електротовари на суму 2226 грн.; обслуговування оргтехніки на суму  3358 грн.; канцелярські товари на суму 6827грн.; проведена підписка періодичних видань та збірки методичної літератури на суму 4562 грн.; медикаменти для поповнення аптечок на суму 643,27 грн.; діелектричні килими на суму 1575 грн.; кріплення для вогнегасників та пожежний щит на суму 980 грн; штори в розвивальну кімнату на суму 1120 грн.; рушники для оформлення музичної зали  на суму 378 грн.; меблі (журнальний стіл та комод) в логопедичний кабінет на суму 830 грн.; завезено пісок на ігрові майданчики на суму 1000 грн.

Проведено поточний ремонт: фарбування харчоблоку, пральні, туалету; косметичний ремонт вікової групи № 2; сантехніки у вікових групах.

Керівником Кончуковською Т.Л. ведеться постійний контроль за виконанням матеріально-відповідальними особами наказу від 05.01.2018 року № 07р «Про заходи щодо запобігання проявам корупції в СДНЗ № 232 на 2018р.», наказу від 17.05.2017 № 45 р «Про встановлення порядку оприбуткування  благодійної допомоги в натуральній формі в СДНЗ № 232». Порушень з цих питань не виявлено.

          На сьогоднішній день залишаються невирішеними наступні проблеми, вирішення яких планується впродовж  2018 – 2019 років (за планом розвитку СДНЗ № 232): оновлення  м'якого інвентарю (постільної білизни); ремонт покрівлі 100 кв.м.; заміна електрообладнання (електросковороди); поточні ремонти електромережі; придбати медичне обладнання (медичні ваги); придбання іграшок; заміна пластикового оздоблення панелей коридорів на гіпсокартон.

На основі аналізу діяльності та проведеної роботи впродовж 2017-2018 н.р. педагогічний колектив СДНЗ № 232 вважає, що рівень освітньої, виховної, адміністративно-господарчої діяльності СДНЗ  достатній та визначає пріоритетні завдання на новий навчальний рік.

 

 

 

 

 

Розділ ІІ   Завдання на новий 2018/2019 навчальний рік та оздоровчий період 2019 року

 

 

 Завдання на новий 2018/2019 навчальний рік

 

1.       Продовжити роботу щодо формування мовної компетенції дітей раннього та передшкільного віку через використання прийому наочного моделювання як засобу оптимізації процесу розвитку зв'язного мовлення дітей (4-й рік).

2.       Продовжити роботу щодо організації корекційно-відновлювальної та фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми раннього та передшкільного віку через використання природних чинників та малих фольклорних форм як засобу формування, збереження та зміцнення психофізичного здоров'я дітей (3-й рік).

 

 

Завдання на оздоровчий період 2019 року

 

1.  Розпочати роботу щодо впровадження методу педагогічного проектування шляхом організації експериментально-дослідницької діяльності як засобу виховання екологічної культури дітей.

 

2.  Охопити системним оздоровленням і загартуванням дітей раннього та передшкільного віку, використовуючи традиційні і нетрадиційні методи, шляхом введення гнучкого динамічного  режиму та використання впливу природних чинників.